Likeverdige konkurransevilkår − forutsetning for finansiell stabilitet

Publisert

Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

I årets finansmarkedsmelding legger regjeringen vekt på betydningen av solide banker og likeverdige konkurransevilkår i det norske markedet. – Finans Norge har over lang tid vært opptatt av likeverdige konkurransevilkår mellom banker i Norge, en viktig forutsetning for sunn konkurranse og finansiell stabilitet, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked.

I Hurdalsplattformen og i årets finansmarkedsmelding trekker Støre-regjeringen frem betydningen av likeverdige konkurransevilkår mellom små og store banker, samt mellom norske og utenlandske banker. Blant annet fremheves viktigheten av en helhetlig regulering, en banknæring med kunnskap om lokalt næringsliv og behovet for en utvidet SMB-rabatt.

– Innretningen av kapitalkrav og like konkurransevilkår er svært viktige næringspolitiske saker for norsk banknæring, vi støtter at denne tematikken løftes frem i årets Finansmarkedsmelding, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked.

Regjeringen skriver i årets finansmarkedsmelding at den legger stor vekt på å bidra til likest mulig konkurransevilkår. Av viktige tiltak trekkes frem innføringen av en utvidet SMB-rabatt, samme systemrisikobufferkrav for norske og utenlandske banker og en ny og mer risikofølsom standardmetode for kapitalkrav.

Regjeringen signaliserer videre betydningen av å bruke det nasjonale handlingsrommet i EØS-reglene på en måte som fremmer likere kapitalkrav, og at den vil jobbe for fortsatt utvikling i retning av handlefrihet til å tilpasse reguleringen til nasjonale forhold.

– Norske myndigheter må tilstrebe raskest mulig innføring av EUs bankregelverk og unngå særnorsk skjevregulering, blant annet slik som Finanstilsynets IRB-rundskriv innebærer, legger Johansen til.