Finansnæringen viktig pådriver for bærekraftig omstilling

Agathe Schjetlein er direktør for bærekraft i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg.

Finans Norge mener det er positivt at regjeringen omtaler finansnæringen som en viktig pådriver i den bærekraftige omstillingen i Finansmarkedsmeldingen. Det er gledelig at grønn omstilling, bærekraftig finans og klimarisiko har en fremtredende plass i meldingen.

Klimaendringer, tap av natur og andre bærekraftsrelaterte utfordringer truer verdiskapningen og lønnsomheten i næringslivet, og vil påvirke den finansielle stabiliteten i Norge. Det er ytterst viktig at regjeringen og myndighetene er proaktive i sin innsats for en bærekraftig utvikling, også i finansmarkedene og finansnæringen.

«Forurenser betaler» gjelder også for tap av natur

Det er også positivt at regjeringen har inkludert naturrisiko som en del av sitt arbeid for å sikre finansiell stabilitet. Finans Norge vil, med sine medlemmer, jobbe mer med naturrisiko i tiden som kommer, og inviterer regjeringen og myndighetene til videre dialog om tematikken. Rammebetingelsene må reflektere den klima- og naturkrisen vi står i, både i Norge, Europa og resten av verden. Det må bli dyrere å slippe ut klimagasser, ødelegge natur og biologisk mangfold, og på andre måter bidra til negative bærekraftkonsekvenser.

Behov for ytterligere avklaringer knyttet til taksonomien

Det er viktig at regjeringen støtter arbeidet som EU gjør innenfor bærekraftig finans. Norsk finansnæring og finansforetak er avhengig av stabile rammebetingelser og felles konkurransevilkår med sine europeiske motparter, for å konkurrere i det europeiske markedet. Det er omfattende og krevende, men samtidig viktige, regelverk som utvikles i EU, og det er viktig at Norge har et godt samarbeid med EU også på dette området. Dette vil sikre mer effektiv og bedre gjennomføring av dette regelverket i Norge, samtidig som det sikrer norske interesser i EU.

EUs klassifiseringssystem for bærekraftige økonomiske aktiviteter, taksonomien, er en av hjørnestenene i EUs arbeid med bærekraftig finans og bærekraftig omstillingen. Finans Norge mener det er positivt at regjeringen så klart støtter intensjonen og arbeidet med taksonomien, spesielt at de tekniske kriteriene skal være vitenskapelig baserte og bidra til å oppnå klimamålene.

Det er stort behov for ytterligere informasjon og avklaringer knyttet til taksonomien, både i finansnæringen og næringslivet generelt. Finans Norge støtter derfor regjeringens arbeid med å opprette en nettside eller lignende for å bidra til bedre informasjonsdeling og kommunikasjonsflyt mellom myndighetene og de berørte foretakene. Det er positivt at departementet arbeider med å avklare definisjoner og gjøre nødvendige regelverksendringer for å sikre at norske aktører kan klassifisere sine aktiviteter i tråd med regelverket, herunder kriteriene for bygg. Dette er noe Finans Norge har spilt inn til siden taksonomiens kriterier ble ferdigstilt, og vi har store forhåpninger om at departementets arbeid ferdigstilles i løpet av kort tid. Uten slike avklaringer er det vanskelig å se for seg en vellykket implementering av regelverket i Norge.

Bærekraftrapportering skal styrkes

Det er meget positivt at regjeringen vil jobbe for å styrke bærekraftsrapporteringen i Norge. Vesentlig og relevant informasjon er avgjørende for at finansforetakene skal ta riktige beslutninger og bruke kapitalen som en pådriver i omstillingen. Det er et spesielt viktig signal at regjeringen oppfordrer også små og mellomstore bedrifter som er utenfor virkeområdet til de ulike rapporteringsreglene, å rapportere bærekraftsinformasjon.

Som en del av et styrket europeisk samarbeid, mener Finans Norge at regjeringen bør vurdere å gjenoppta støtten til EFRAG. Slik kan Norge sikre at våre interesser blir hørt i arbeidet med de nye europeiske rapporteringsstandardene for bærekraftsinformasjon.