Finans Norge invitert til regjeringens naturrisikoutvalg

Publisert

Hurdalsplattformen stadfester at regjeringen ønsker å gjennomføre en naturrisikoutredning av norsk økonomi. Utvalget ble oppnevnt torsdag 22. juni og Finans Norges administrerende direktør Idar Kreutzer er en del av utvalget.

Naturen er avgjørende for vår evne til verdiskapning og ivaretakelsen av et velfungerende samfunn. Tap av natur og biologisk mangfold utgjør derfor en finansiell risiko som både næringslivet og finansnæringen må forholde seg til, vurdere og forstå. Det er dette som omtales som naturrisiko.

Regjeringen har i Hurdalsplattformen forpliktet seg til å gjennomføre en naturrisikoutredning av norsk økonomi, for å sikre at vi ikke undergraver vår egen verdiskapning gjennom å ødelegge naturen og det biologiske mangfoldet. Utvalget som skal gjennomføre utredningen ble oppnevnt torsdag 22. juni, og Finans Norges administrerende direktør Idar Kreutzer er en del av utvalget.

- Vi vet stadig mer om klimaendringene og tilhørende klimarisiko. Nå må vi få samme kunnskap om naturen. Naturrisikoutvalget skal sette søkelyset på hvor avhengig samfunnet og økonomien er av naturen. Utvalget skal synliggjøre konsekvensene av å ødelegge sårbar natur. En viktig oppgave for utvalget er også å utrede metoder og verktøy som gjør at næringslivet, finansinstitusjoner og samfunnet for øvrig kan håndtere naturrisiko på best mulig måte, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Finans Norge støtter regjeringens arbeid med å skape bevissthet rundt og kompetanse om naturrisiko. Vi ser frem til å bidra inn i det viktige utredningsarbeidet, og vil samtidig jobbe for at våre medlemmer er godt rustet til å jobbe med problemstillinger og utfordringer knyttet til tap av natur og biologisk mangfold.

Naturrisikoutvalget

  • I statsråd 22. juni er det oppnevnt et utvalg som skal utrede naturrisiko. Utvalget ledes av Aksel Mjøs, førsteamanuensis og instituttleder på Institutt for finans ved Norges Handelshøyskole (NHH), der han også underviser innen bærekraftig finans.
  • Naturrisikoutvalget skal bidra til å klargjøre begrepet naturrisiko, gjøre det kjent og bidra til en ensartet bruk i norske virksomheter. Utvalget skal også kaste lys over norske næringers og sektorers eksponering for naturrisiko, og vurdere hvordan denne risikoen kan analyseres og framstilles på nasjonalt nivå.
  • Utvalget skal legge fram sin utredning innen 31. desember 2023. 

Kilde: Regeringen.no