DSB og Finans Norge fortsetter samarbeidet

Publisert

Elisabeth Sørbøe Aarsæther, direktør i DSB, og administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer. Foto: Finans Norge

I 2018 inngikk Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Finans Norge en samarbeidsavtale hvor målet er å redusere klimarisiko, og utveksle kunnskap og data om naturskader. Nå er samarbeidsavtalen fornyet.

Formålet med samarbeidet er å få bedre oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet, og dermed øke og effektivisere forebygging av uønskede hendelser. Samarbeidet skal støtte opp om mer kunnskapsbasert forebyggende arbeid i kommunene.

– Det er gledelig at det gode samarbeidet med DSB fortsetter, og vi har høye ambisjoner. Vårt samarbeid er et godt eksempel på hvordan det offentlige og finansnæringen sammen kan skape robuste lokalmiljøer og unngå tap av store verdier, både for samfunnet og enkeltmennesker, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Kunnskapsbanken og deling av skadedata

Forsikringsbransjens skadedata viser at erstatninger etter vær- og naturskader på bygninger og innbo har kostet over 28 milliarder kroner siste ti år. Særlig øker omfanget av skader som følge av ekstremnedbør i byer og tettbygde strøk. Kunnskap om hvor og når skadene inntreffer, kan hjelpe til i arbeidet med å forebygge nye uønskede hendelser.

– Samarbeidet mellom Finans Norge og DSB er viktig i arbeidet for å gi kommuner og statsforvaltere bedre tilgang på kunnskap om risiko og sårbarhet, og for å belyse samfunnsøkonomiske gevinster av forebygging, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB.

Forsikringsbransjen bidrar med skadedata til DSBs kunnskapsbank, slik at dataene blir tilgjengelig for de som skal jobbe med samfunnssikkerhet og arealplanlegging i fylker og kommuner.

Kunnskapsbanken

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Den skal gjøre informasjon om risiko og sårbarhet lett tilgjengelig for de som arbeider med samfunnssikkerhet. Plattformen inneholder data fra blant annet DSBs egne fagsystemer, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Meteorologisk institutt (MET) og Statens vegvesen, i tillegg til skadedata fra Finans Norge.

Samarbeider på flere områder

På kontaktmøtet ble også andre viktige temaer diskutert, som pandemien og krigen i Ukraina, og påvirkningen på samfunnssikkerheten.

– DSB og Finans Norge har ulike roller, men felles interesser i å sikre samfunnet mot uforutsette hendelser. Vi har stor nytte av å samarbeide godt, sier Kreutzer og Aarsæther.

Samarbeidsavtalen vil inngå i arbeidet med å følge opp Stortingsmelding nr. 10: Risiko i et trygt samfunn og den nasjonale oppfølgingen av det globale Sendai-rammeverket (2015-2030) for katastrofeforebygging.