Bankpakken vil sikre likere konkurransevilkår mellom banker

Publisert

Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

EUs reviderte kapital- og krisehåndteringsregelverk (bankpakken) vil ifølge Finansdepartementet tre i kraft i Norge 1. juni. Finans Norge har nylig avgitt høringsuttalelse om forslaget til forskriftsendringer.

Departementet sendte 30. mars utkast til forskriftsendringer på en begrenset høring. Finans Norge vurderer forslaget å være i tråd med EUs reviderte kapitalkravsregelverk og som vi mener vil bidra til likere rammevilkår mellom norskregulerte banker og utenlandske filialbanker i Norge.

– Det er svært positivt at bankpakken endelig trer i kraft i Norge, selv om det skjer nesten to år etter EU førtidig innførte deler av regelverket som del av responsen på Covid 19-krisen, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

– Sen norsk gjennomføring av bankpakken har bidratt til skjevregulering mellom norske banker og utenlandske filialbanker, blant annet ved forsinket innføring av utvidet SMB-rabatt. Det er viktig at norske myndigheter jobber for raskest og mest mulig parallell innføring av bankregulering med EU, sier Johansen.  

Utfyllende høringsrunde om bankpakken

Finansdepartementets høringsnotat er teknisk og utfyller den foregående høringen om implementeringen av bankpakken i Norge. Følgelig er det en rekke problemstillinger som Finans Norge omtalte i vårt forrige høringssvar som ikke er omtalt denne gangen.

– Vi forventer at tidligere meddelte synspunkter følges opp av Finansdepartementet og ber også departementet vurdere en mer utfyllende detaljeringsgrad i gjennomføringen av CRD5, sier Johansen.

Regulering av pilar 2-prosessen

Mange av de forhold Finans Norge påpekte i sitt forrige høringssvar knyttet seg til behovet for ytterligere regulering av pilar 2-prosessen. Dette er skilt ut i et separat oppdrag til Finanstilsynet om å utarbeide utkast til lov- og forskriftsregler og som kan gjennomføre reglene om pilar 2-krav og -veiledning i kapitalkravsdirektivet, basert på de ulike endringene som følger av CRD5Denne delen er derfor ikke omfattet av forskriftsutkastet som nå har vært på høring.

– Det er uheldig at deler av regelverket, for eksempel knyttet til Pilar 2, ikke blir implementert ved ikrafttredelse, men først vil vurderes forskriftsfestet i andre halvår 2022, legger Johansen til.

Finans Norge påpeker i høringsuttalelsen at kapitalsammensetningen som kreves for å oppfylle pilar 2-kravet bør tas inn i norsk regelverk før 1. juni, at grensene for maksimalt antall styreverv ikke bør utvides til å gjelde samtlige foretak med IRB-tillatelse og at reglene for godtgjørelse bør tilpasses EU-regelverket i større grad. Finans Norge trekker også frem behovet for overgangsordninger innenfor flere områder.