Regjeringen viderefører nasjonalt samarbeid om bærekraftig finans

Publisert

Foto: adempercem/AdobeStock

En vellykket omstilling til lavutslippssamfunnet vil kreve et godt koordinert samspill mellom myndigheter, næringsliv, finansnæring og akademia. Finans Norge opplever det som svært positivt at regjeringen nå har besluttet å gjenoppta den nasjonale referansegruppen for bærekraftig finans i Norge.

Etter initiativ fra Finans Norge, NHO og Rederiforbundet ble nasjonal referansegruppe for bærekraftig finans etablert tidlig i 2021. Gruppen består av representanter fra næringslivet, finansnæringen, akademia og offentlige myndigheter. Formålet med gruppen er å være et forum for diskusjon og forberedelser til implementering og gjennomføring av EUs regelverk innen bærekraftig finans.

EUs regelverk for bærekraftig finans er på vei inn i Norge, og vil spille en avgjørende rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet. EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter skal definere hva som er «grønt» i norsk næringsliv og finansnæring, og er en bærebjelke i EUs nye regelverk for bærekraftig finans.

Taksonomien referer til en rekke bestemmelser og definisjoner i EU-lovgivningen som vi ikke har tilsvarende definisjoner og lovgivning for i Norge. For eksempel mangler enkelte norske definisjoner for bygg- og eiendomssektoren. Når dette ikke er avklart, risikerer vi å stikke kjepper i hjulene for norske eiendomsaktører som ønsker å bygge grønt – og for banker som ønsker å finansiere slike bygg med utgangspunkt i EUs grønne klassifiseringssystem.

Bilde av Simen Kristiansen, fagsjef bærekraftig finans i Finans Norge. Foto.
Simen Kristiansen, fagsjef bærekraftig finans i Finans Norge. Foto: Finans Norge

– Ved å videreføre den nasjonale referansegruppen for bærekraftig finans, har vi plattformen for å diskutere saker som går på tvers av sektorer, departementer og politikkområder. Det haster nå å få på plass et oppdatert regelverk og riktige definisjoner i Norge, sier Simen Kristiansen, fagsjef bærekraftig finans i Finans Norge.

EUs taksonomi trådte i kraft i EU 1. januar i år. Ny lov om bærekraftig finans vil tre i kraft i Norge etter at forordningen er innlemmet i EØS-avtalen, tentativt i løpet av første halvår 2022.