Nytt forslag om endringer i lov om naturskadeforsikring

Publisert

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår en etablering av naturskadekapital i Norsk Naturskadepool. Proposisjonen med forslag om endringer i naturskadeforsikringsloven ble lagt frem fredag 4. mars.

På Regjeringens nettsider står det at forslaget om endringer i naturskadeforsikringsloven i hovedsak er en deloppfølging av NOU 2019: 4 Organisering av norsk naturskadeforsikring – Om Norsk Naturskadepool. Departementet foreslår regler om etablering av et fond for naturskadekapital i Norsk Naturskadepool og en tilhørende overgangsordning. Videre foreslås det at det presiseres i naturskadeforsikringsloven at skadepoolen er et eget rettssubjekt. Departementet foreslår i tillegg enkelte presiseringer i definisjonen av naturskade. Med disse presiseringene vil det følge av naturskadeforsikringsloven at skader som direkte skyldes flodbølger og meteorittnedslag, omfattes av naturskadeforsikringsordningen.

Les hele forslaget på Regjeringens nettsider.

Finans Norge vil sette seg inn i de nærmere detaljene i forslaget, og følge opp saken videre.