Natur- og værskader for 28 milliarder på ti år

Publisert

Flom i elv og skur under vann. Foto.

Natur- og værskader førte til erstatninger på over 28 milliarder kroner de siste ti årene for bygninger og innbo. Det viser tall fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool. Tallene presenteres i Finans Norges klimarapport.

I tillegg til disse erstatningene, kommer blant annet skader på veier og annen infrastruktur, samt erstatninger for ødelagte biler og båter i kjølvannet av uvær.

Omfanget av klimarelaterte skader øker i Norge. Det blir blant annet ofte skader etter ekstremnedbør som det kommer stadig mer av her i landet. Skader etter ekstremnedbør står for rundt halvparten av erstatningene etter alle vær- og naturskader de siste 10 årene.

– Stadig oftere rammes tettbygde og sentrale strøk der mange bor av plutselig styrtregn. Da kommer svært mange skader samtidig, sier direktør for skadeforsikring Hege Hodnesdal i Finans Norge.

Kraftige uvær som fører til materielle skader kommer oftere. Av de 10 største naturskadehendelsene siden 1980, har 7 av dem kommet etter 2010. I tidligere perioder har det også vært store hendelser, men da med lavere frekvens. Kvikkleireskredet som rammet Gjerdrum 30. desember 2020 er den verste naturskaden i nyere tid. Kvikkleireskredet kostet ti mennesker og et ufødt barn livet.

Forebygging og klimatilpasning

Forebygging kan både forhindre alvorlig skade og er billigere enn å reparere i etterkant.

Stadig flere kommuner tar klimahensyn og tilpasser aktuelle utbyggingsområder etter fremtidens klima. Men det er også viktig å ha oversikt over eventuell fare for naturskade der det allerede er eksisterende

bebyggelse.

– Vi mener myndighetene må ta enda større hensyn til hvor og hvordan det bygges i fremtidens Norge for å unngå store skader. Det gjelder å være føre var, og klare ansvarsforhold er avgjørende, sier Hodnesdal.

 

 
 

Om Norsk Naturskadepool

Bygninger og innbo som forsikres mot brannskader gjennom hus og innboforsikring blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

Alle forsikringsselskap som tilbyr brannforsikring er pliktige til å være medlem av Norsk Naturskadepool, som administrer ordningen.

Mer informasjon på Norsk Naturskadepools nettsider