Innspill til forsikringsavtaleloven

Foto: Dreamnordno/Adobe Stock

Finans Norge har sendt sine innspill til forslaget som ligger til behandling i Stortinget om forsikringsavtaleloven. Det er på tide med en modernisering av lovgivningen, men Finans Norge er ikke fornøyd med alle deler av forslaget eller med prosessen frem til loven ble fremmet for Stortinget.

Stortinget behandler for tiden forslag til endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.) som ble fremmet av Regjeringen i Prop. 234 L (2020-2021). Lovforslaget gjennomfører de privatrettslige delene av forsikringsdistribusjonsdirektivet og foretar en harmonisering med deler av ny finansavtalelov som ble vedtatt 18.12.20 nr. 146, men som ennå ikke er trådd i kraft. Justiskomiteen har frist til 01.02.22 med å avgi sin innstilling til Stortinget i saken.

Finans Norge har i dag gitt sine skriftlige innspill til Justiskomiteen vedørende lovforslaget. Vi har påpekt at forsikringsavtaleloven er gammel og at den trenger en modernisering utover de endringene som er foreslått i forslaget. Det er videre gitt uttrykk for at en bredere og mer åpen prosess fra starten av arbeidet, etter vår mening, ville gitt en kortere og mer effektiv lovprosess.

Utover dette er det påpekt konkrete punkter i lovforslaget der vi mener Justiskomiteen enten i sin innstilling bør gi uttrykk for en oppfatning eller gjøre endringer i lovteksten. Dette omfatter bl.a. at lovens plikter ikke må være til hinder for nettsalg av forsikringer, at det må være samsvar mellom virksomhetslovene og forsikringsavtaleloven, at kravet til publisering av alminnelige vilkår ikke kan forstås absolutt og at reglene om rådgivning for investeringsprodukter bør være like i forsikringsavtaleloven og verdipapirhandelloven.