Innspill til arbeidet med Finansmarkedsmeldingen 2022

Publisert

Foto: number1411/Adobe Stock

Finans Norge har sendt innspill til Finansdepartementets arbeid med årets finansmarkedsmelding, der vi mener at cybersikkerhet og bekjempelse av hvitvasking og andre former for økonomisk kriminalitet bør spesielt fremheves.

Finansmarkedsmeldingen er en stortingsmelding som legges frem i april hvert år, som gir en oversikt over utviklingen i finansmarkedene og gjennomgår de sentrale reguleringsområdene og initiativene regjeringen jobber med.

Forrige uke sendte Finans Norge innspill til Finansdepartementet der vi har pekt på problemstillinger vi mener vil være relevant å se nærmere på i årets finansmarkedsmelding, samt noen av våre synspunkter i sentrale saker for finansnæringen.

I årets finansmarkedsmelding mener vi at cybersikkerhet og bekjempelse av hvitvasking og andre former for økonomisk kriminalitet bør spesielt fremheves. Disse temaene prioriteres stadig høyere i norske finansforetak, og der utfordringene og de potensielle kostnadene er svært store.

Dette er områder der det er nødvendig med et utstrakt og godt samarbeid mellom offentlige og private aktører, både nasjonalt og internasjonalt. Dette er også to områder der det pågår omfattende regulatorisk arbeid i EU, som vil få stor betydning for norsk finansnæring.

Cybersikkerhet og hvitvasking

Et godt samarbeid mellom offentlige og private aktører er helt avgjørende for å kunne bekjempe dataangrep. Vi mener derfor at gode samarbeidsmekanismer bør være en viktig del av regjeringens oppfølging av Hurdalserklæringens punkt om å styrke arbeidet med cybersikkerhet. Det bør da også vurderes om de etablerte foraene er gode nok til å møte cyberutfordringene vi står overfor.

Etter vår oppfatning er gode samarbeidsløsninger også helt avgjørende i antihvitvaskingsarbeidet. Det nylig etablerte Offentlig Privat Samarbeid Hvitvasking og Terrorfinansiering (OPS AT) vil være et viktig bidrag. Et viktig punkt myndighetene må se nærmere på er rammene for utveksling av informasjon i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Finans Norge støtter regjeringens punkt i Hurdalsplattformen om at innsatsen mot økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering må styrkes. Finansnæringen legger store ressurser i å bekjempe denne formen for kriminalitet. Vi har lenge tatt til orde for at det er nødvendig å styrke politiets og påtalemyndighetenes ressurser og kompetanseutvikling.

En særlig aktuell problemstilling for finansnæringen er håndtering av veksling av kryptoverdier til norske kroner etter hvitvaskingsloven. Her mener vi myndighetene må gi konkret veiledning.

Øvrige problemstillinger

I tillegg mener vi at årets finansmarkedsmelding bør se nærmere på blant annet følgende temaer:

  • I større grad omtale myndighetenes oppfølging av pågående relevante regelverksprosesser i EU
  • Innretning av bankenes kapitalkrav
  • Endring av reglene for fripoliser så disse vil gi kundene bedre pensjon
  • Vurdere å etablere en nasjonal plan for klimatilpasning- og forebygging, og etablere en ekspertgruppe som kan bidra inn i dette arbeidet.
  • Legge bedre til rette for at norsk næringsliv vil kunne benytte seg av EUs regelverk for bærekraftig finans, særlig den såkalte taksonomien for bærekraftige aktiviteter.
  • Snarlig utvidelse av gjeldsregistrene, som er viktige tiltak for å unngå at forbrukere får tatt opp for mye lån
  • Styrke samarbeidet mellom finansnæring og det offentlige for å bekjempe svindel og misbruk av digital ID.
  • Legge til rette for videreutvikling av offentlig-privat digitalt samarbeid under DSOP-paraplyen
  • Hvordan adressere det udekkede kompetansebehovet i finanssektoren.