Innføring av EUs bankpakke i Norge

Publisert

Finansdepartementet har lagt frem forslag til forskrifter som gjennomfører EUs bankpakke. Departementet tar sikte på å sette loven og tilhørende forskriftsregler i kraft 1. juni 2022. Innføring av bankpakken i Norge er viktig for å sikre like konkurransevilkår og at norsk bankregulering er i tråd med det som gjelder i EU.

Bankpakken er en samlebetegnelse på en rekke endringer i EUs kapitalkravsregelverk og krisehåndteringsregelverk som ble vedtatt i 2019. Endringene er stort sett klargjøringer og justeringer av dagens regelverk, og det gis åpning for større fleksibilitet og noe lempeligere krav for mindre ikke-komplekse foretak. Bankpakken inkluderer blant annet en utvidelse av kapitalkravsrabatten for utlån til små og mellomstore bedrifter.

– Norsk innføring av EUs bankpakke er på overtid, fra og med 1. juni skal regulering av norske banker fullt ut harmonere med EU/EØS. Finans Norge er opptatt av likeverdige konkurransevilkår i det norske markedet, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Oppdrag om pilar 2-prosessen

I desember 2020 fikk Finanstilsynet i oppdrag å evaluere rammeverket for fastsettelse av bankspesifikke tilleggskrav til kapital (pilar 2-krav). I oppdragsbrevet understreket Finansdepartementet behovet for transparens i begrunnelse for og oppbygging av pilar 2-krav, slik at foretakene eventuelt skal kunne treffe tiltak for å redusere risiko som ligger til grunn for kravet, og vurdere om kravene er konsistente på tvers av foretak.

Finansdepartementet fremhever at rettsikkerhethensyn kan tilsi at rammene for pilar 2-prosessen i større grad bør fremgå av lov og forskrift, og at slike regler bør gjennomføres i norsk regelverk av hensyn til EØS-rettslige forpliktelser.

Finanstilsynet er nylig også gitt i oppdrag å utrede lov- og forskriftsregler som gjennomfører reglene om pilar 2-krav og -veiledning i kapitalkravsdirektivet, med de endringer som følger av CRD5. Finanstilsynet er gitt frist 25. oktober i år.

– Reguleringen av bankene må være forutsigbar og transparent, og det er nå behov for en nærmere regulering av rammene for Finanstilsynets praksis for fastsettelse av pilar 2-kapitalkrav, blant annet for å styrke bankenes rettssikkerhet. Vi har merket oss at Finansdepartementet ba Finanstilsynet prioritere pilar 2-evalueringen i 2021, og nå har Finansdepartementet satt en konkret frist, men altså nesten to år etter at oppdraget ble gitt, sier Johansen.