Inkassobransjen blir en del av Finans Norge

Publisert

Finans Norge blir ny hovedorganisasjon for deler av den norske inkassobransjen når Intrum, Kredinor, Lowell og Axactor melder seg inn. Finans Norge har lagt til rette for at flere inkassoselskaper kan melde seg inn i Finans Norge, og forventer medlemsvekst over tid fra bransjen.

Hovedstyret i Finans Norge besluttet på sitt møte 10.mars å legge til rette for at inkassobransjen kan bli medlem av Finans Norge. I første omgang blir Finans Norge ny hoved- og arbeidsgiverorganisasjon for Intrum, Kredinor, Lowell og Axactor. Samtidig har Finans Norge lagt til rette for at også andre inkassoselskaper kan melde seg inn i organisasjonen og gjennom dette gjøre nytte av det brede bransjefellesskapet og medlemstilbudet Finans Norge representerer.  

Viktig og integrert del av finansnæringen

Inkassobransjen representerer en viktig og integrert del av finansnæringen, og det er derfor naturlig å legge til rette for at Finans Norge kan ivareta bransjens ønske om en sterk hoved- og arbeidsgiverorganisasjon som ivaretar næringens interesser. Bankene har et viktig samfunnsoppdrag, og myndighetene er opptatt av god risikostyring i sektoren. Inkassobransjen representerer en viktig del av denne verdikjeden. Inkassobransjen spiller også en avgjørende rolle for norsk økonomi for øvrig, gjennom næringens betydning for oppgjør, likviditet og god oppfølgning av skyldnere.    

– Vi ser frem til at også denne delen av finansnæringen blir en del av Finans Norge. Inkassobransjen representerer en profesjonell næring som utfører en viktig samfunnsoppgave. Det er viktig at næringen gis langsiktige og forutsigbare rammebetingelser som gjør det mulig å utvikle bransjen videre på en måte som fremmer kundevennlige løsninger i kombinasjon med videre satsning på digitalisering, bærekraft og effektiv gjeldsbetaling, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Inkassobransjen hører hjemme i Finans Norge 

Forhold som bransjeglidning, samfunnsansvar og behovet for gode og langsiktige rammebetingelser blir fremhevet som viktige argumenter blant selskapene som melder seg inn i Finans Norge. Managing Director Scandinavia Intrum Siv Hjellegjerde Martinsen mener inkassobransjen hører hemme i Finans Norge ut fra endringene som preger næringen.   

– Effektiv og profesjonell gjeldsbetaling er en forutsetning for en sunn økonomi for det enkelte selskap, kundene deres og norsk økonomi som helhet. Derfor er det viktig at Finans Norge representerer en samlet finansnæring, og at det er en hoved- og arbeidsgiverorganisasjon som forstår utfordringene næringen står overfor i den pågående bransjeglidningen på inkassoområdet, sier Martinsen.

Administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen i Kredinor støtter Martinsens vurderinger: 

– Vi vil at inkassobransjen i langt større grad skal assosieres med god oppfølgning av de som sliter med eller har glemt å betale. Vi skal se den enkelte sluttkundes totale økonomiske situasjon, og dette favner bredere enn å bare kreve inn gjeld. Finans Norge vil være viktig for denne og neste fase for bransjen, der vi vil se et langt større samspill mellom myndighetene, oppdragsgivere og kundene våre, sier Nysteen.

Axactor er også blant inkassoselskapene som nå melder seg inn i Finans Norge. Country Manager i Axactor Stina Koren er opptatt av et tett og godt samarbeid med Finans Norge på området for samfunnsansvar.

– Som inkassobransje har vi en viktig rolle i å følge opp mennesker i en utfordrende situasjon på en god og hensynsfull måte. Dette forutsetter også at vi har rammebetingelser som gjør det mulig for oss å ta vårt samfunnsansvar på alvor, og som gir oss forutsigbarhet i vår rolle som arbeidsgivere.  Sammen med Finans Norge vil vi bruke tid på dette i tiden som kommer, sier Koren.

Administrerende direktør for Lowell sin norske virksomhet Geir Inge Skålevik minner om at inkassobransjen er viktig for norsk økonomi.

– Inkassobransjen spiller en viktig rolle for likviditet og pengeflyt, og dermed også for norsk økonomi. Finans Norge har en bredde i medlemsmassen som gjør at vi kan dra nytte av sterk fagkompetanse på områder som er viktige for at vi kan videreføre og videreutvikle vår rolle på en måte som både kommer kundene, næringslivet og samfunnet til gode, sier Skålevik.

Finans Norge ønsker de nye medlemmene velkommen og ser frem til et tett og godt samarbeid med inkassobransjen til beste for en samlet finansnæring.