Høringssvar: Støtter forslag om fastsettelse av kapitaliseringsrenten

Publisert

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å fastsette kapitaliseringsrenten som brukes i erstatningsoppgjør ved personskader. Finans Norge støtter i hovedsak forslaget.

Kapitaliseringsrenten benyttes for å beregne nåverdien av fremtidig tap, når en skadeserstatning fastsettes som en engangssum. Renten som brukes i dag er på 4 prosent, og den ble satt av høyesterett i 2014.

I høringsnotatet foreslår Justis- og beredskapsdepartementet å fastsette kapitaliseringsrenten til 2,5 prosent. I tillegg foreslår de en særskilt rente på 1,5 prosent for skadelidte under vergemål. Kapitaliseringsrenten skal representere en realrente – altså fratrukket framtidig inflasjon – og forutsettes å gjelde for en periode framover.

Finans Norge støtter i hovedsak forslaget

  • En generell rentesats på 2,5 prosent, basert på framtidsvurderinger og forventninger på ulike investeringsalternativer kan synes noe lav, men ut fra at det skal være en stabil og varig sats støtter vi departementets vurdering.

  • Vi støtter også at det legges en særskilt rente til grunn ved vergemål. Samtidig ønsker vi en noe klarere beskrivelse av hvordan den særskilte renten skal anvendes.

  • Vi støtter også at en slik rente bør fastsettes ved at departementet gjør en konkret vurdering, framfor at det er en modellbasert løsning for fastsettelsen. Vi ser at det er vanskelig å finne en god referansemodell som ivaretar ulike hensyn, gitt at den skal ha et stabilt og langsiktig perspektiv.

  • Det er ikke foreslått å endre dagens praksis med å fastsette skatteulempen ved domstol. Dette kan synes uheldig og burde også vært fastlagt i forskrift.

Les departementets forslag på regjeringens nettsider