Norges Bank hever styringsrenten

Publisert

Foto: Espen Schive, Norges Bank

Norges Bank har besluttet å sette opp styringsrenten til 0,5 prosent, og varsler at neste renteheving kommer sannsynligvis i mars, samtidig som usikkerhet omkring pandemien og virkningene på økonomien understrekes. I tillegg er det også besluttet å øke kravet til motsyklisk kapitalbuffer til to prosent.

Norges Bank begrunner rentehevingen med at oppgangen i norsk økonomi har fortsatt, arbeidsledigheten har falt videre og at kapasitetsutnyttingen anslås å være over normalt nivå. Samtidig fremheves det at smitteøkningen og omfattende smitteverntiltak ventes å dempe aktiviteten den nærmeste tiden. Økte strømpriser har gitt høy konsumprisvekst, men den underliggende inflasjonen er lavere enn inflasjonsmålet.

Bilde av Erik Johansen. Foto.
Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

– Norges Bank holder stø kurs, og hever styringsrenten i tråd med tidligere kommunikasjon om videre innstramming i pengepolitikken i takt med høyere aktivitet. Dette avspeiler en vurdering om at pandemiforløpet trolig ikke vil gi et nytt og kraftig tilbakeslag i norsk økonomi, men usikkerheten påpekes, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Motsyklisk kapitalbuffer økes

Norges Bank har vedtatt å øke kravet til bankenes motsyklisk kapitalbuffer til 2,0 prosent med virkning fra 31. desember 2022. Sentralbanken trekker frem at norske banker er lønnsomme, og har lave utlånstap. Det vises også til at en relativt liten andel av bankenes eksponeringer er mot de næringene som har blitt mest direkte rammet av smitteverntiltak, noe som begrenser bankenes tapsrisiko.

Norges Bank varsler også at bufferkravet vil økes til 2,5 prosent i løpet av første halvår 2022.

– Nedsettelsen av motsyklisk kapitalbuffer tidlig i kriseforløpet i fjor bidro til å dempe det økonomiske tilbakeslaget, og nå legges det opp til å øke bufferkravet nokså raskt tilbake til det maksimale normalnivået. Det er viktig at Norges Bank fremover nøye vurderer den usikkerheten og de negative effektene som pandemien forårsaker. Forverrede utsikter vil tale for en revurdering av den varslede kapitalkravsskjerpelsen, sier Johansen.

Slik setter bankene boliglånsrenten

Ved endringer i Norges Banks styringsrente mottar Finans Norge ofte en rekke spørsmål om endringer i bankenes utlånsrenter. Her er en kort introduksjon til hvordan bankene setter boliglånsrenten.