Hurdalsplattformen: Godt utgangspunkt

Publisert

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Foto: Kilian Munch

Hurdalsplattformen er et godt utgangspunkt for et konstruktivt samarbeid med Støre-regjeringen. Både innen jobbskaping, digitalisering og bærekraft, vil finansnæringen ha en nøkkelrolle for at regjeringen skal klare sine målsettinger, mener Finans Norge.

Støre-regjeringen har ambisiøse mål for å utvikle nye bærekraftige jobber Norge. Regjeringen må satse særskilt på å etablere nye verdiskapende arbeidsplasser i privat sektor, mener Finans Norge.

For å få til den store omstillingen vi står overfor er vi helt avhengige av at vi har en sterk, solid og konkurransedyktig finansnæring i Norge. Det er derfor positivt at den nye regjeringen anerkjenner finansnæringens og finansmarkedenes sentrale rolle i jobbskaping og næringsutvikling, og vil sikre en robust finanssektor.

– Det er et viktig signal når det i Hurdalsplattformen understrekes at man ønsker å sikre likeverdige konkurransevilkår mellom små og store banker og mellom norske og utenlandske banker, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Han viser også til at det i plattformen står at lokalbankers kjennskap til lokalt næringsliv øker tilliten mellom prosjekteier og långiver og bidrar til effektiv allokering av kapital og næringsutvikling i distrikts-Norge. Vi vil legge vekt på at reguleringen av norsk banksektor ikke skal påføre mindre banker unødig strenge regulatoriske krav.

– Det er også svært positivt at man ønsker å omlegge finansskatten og fjerne den forhøyede arbeidsgiveravgiften. Dette må imidlertid skje med utgangspunkt i det opprinnelige provenyet, slik at byrden med finansskatt ikke skjevfordeles på den øvrige finansnæringen, sier Kreutzer.

Han er også positiv til signalene om at den nye regjeringen vil fortsette satsingen på digitalisering.

– Vi forventer at man viderefører det tette samarbeidet mellom finansnæringen og offentlig sektor for å ta ut digitaliseringsgevinstene på en så god og effektiv måte som mulig. Vi har allerede identifisert samfunnsgevinster på 50 milliarder kroner gjennom dette samarbeidet, og det er avgjørende at det fortsetter, sier Kreutzer.

Styrket klima- og bærekraftarbeid

Støre-regjeringen understreker at de ønsker å videreføre Norges klimasamarbeid med EU og ta aktiv del i og påvirke Europas klimaarbeid slik at norsk næringsliv kan posisjonere seg best mulig for å utnytte mulighetene det gir.

– Europa sitter i førersetet på den grønne omstillingen, og det er svært avgjørende at Norge tar aktivt del i dette arbeidet. Finansnæringen er nøkkelen til det grønne skiftet, og vi vil være en aktiv medspiller for regjeringen på dette området. Det er store forretningsmuligheter for norsk næringsliv og finans, og vi er godt posisjonert. Vi må vektlegge innovasjon og entreprenørskap for å skape nye kunnskapsbaserte bærekraftige arbeidsplasser, sier Kreutzer.

Også på klimatilpassing ser Kreutzer mye positivt i regjeringsplattformen.

– At de lover å styrke arbeidet med å forebygge mot fremtidige ekstremværhendelser og øke NVE og Kommunenes mulighet til å forsere dette arbeidet, er noe vi støtter. Det samme gjelder løftet om å styrke kommunenes arbeid mot etterslep på rehabilitering av vann – og avløpsløsninger.

EØS

For norsk næringsliv er det svært viktig at det slås fast at EØS-avtalen ligger fast. Det er helt avgjørende for forutsigbarheten for norsk næringsliv, og i særdeleshet for finansnæringen som i stor grad er regulert på europeisk nivå. Samtidig er det åpenbare muligheter gjennom regjeringens ønske om å utvikle og fordype det nordiske samarbeidet.

– Det er viktig og riktig av den nye regjeringen å si de aktivt vil arbeide med å fremme norske interesser i EU, og at man slår fast at man gjennom samarbeid i Europa skal bekjempe digital og annen grensekryssende kriminalitet. Denne typen kriminalitet kjenner ikke landegrenser, og må derfor ha europeisk samarbeid som løsning, sier Kreutzer.

Avgift på helseforsikring

– Vi er svært skuffet over at det innføres omsetningsavgift på helseforsikring. Dette er et nyttig og viktig komplement til offentlige helsetjenester, ved at man tilfører mer penger å produsere helsetjenester for. For små og mellomstore bedrifter er helseforsikring helt avgjørende for å få medarbeidere så raskt som mulig tilbake i jobb, og unngå lange og unødvendige fravær som følge av behandlingskøer, sier Kreutzer.

Arbeidsliv

Finans Norge mener det er positivt at arbeid til alle prioriteres, og at trepartssamarbeidet fremdeles skal ha en viktig rolle. Plattformen legger også opp til en styrking av kompetanse og livslang læring, i tråd med næringslivets behov.

Forslaget om innstramming i regelverket om midlertidig ansettelse vil redusere den fleksibiliteten som det er behov for i norsk arbeidsliv fremover. Forslaget om å begrense bemanningsbransjen vil kunne bidra til høyere arbeidsbelastning for de fast ansatte og et udekket kompetansebehov for bedriftene.

Av øvrige kommentarer ønsker Finans Norge å fremheve:

 • BSU

  Det er positivt at regjeringen slår fast at man fryser BSU-ordningen. I boligpolitikken for øvrig savner man en sterkere satsing på prisreduserende tiltak i storbyene.
 • Gjeldsregister

  Det er i tråd med Finans Norges ønske at man utvidelser gjeldsregisteret til å inneholde all type gjeld, og viderefører den regulatoriske sandkassen for å sikre rask behandling av nye innovative løsninger i finansnæringen.
 • Pensjon

  Vi savner også omtale av nødvendig videreutvikling av tjenestepensjon og nødvendige regelverksendringer for garanterte produkter

  REGJERINGSERKLÆRINGEN