Finanstilsynet har sett på klimarisiko i norske banker

Publisert

I Finansielt utsyn har Finanstilsynet analysert mulige effekter for norske banker med hensyn til overgangen til lavutslippssamfunnet. Potensielle tap vurderes til å være håndterbare for norske banker.

To scenarier i analysen

Tilsynet har lagt til grunn to scenarier i analysen, med en ordnet og uordnet overgang. Finanstilsynets beregninger indikerer at bankenes tap på utlån til bedrifter kan bli betydelige i et scenario med uordnet overgang. De samlede tapene vurderes likevel å være håndterbare for norske banker.

– Vi berømmer Finanstilsynet i å sette klimarisiko høyt på agendaen i den siste gjennomgangen av finansiell stabilitet i det norske finansmarkedet. Finans Norge har over lang tid jobbet systematisk med bærekraftig finans, og mener at et godt og tett samspill mellom næringsliv, myndigheter og finansnæring er helt nødvendig for å sikre en god og ordnet overgang til lavutslippssamfunnet, sier Agathe Schjetlein, direktør for bærekraft i Finans Norge. 

Det er positivt at Finanstilsynet vier mer av sine ressurser til å vurdere og analysere hvordan klimarisiko vil påvirke norsk finansnæring. Klimaendringer og omstillingen til lavutslippssamfunnet gir et nytt risikobilde for næringslivet og finansnæringen, og det er avgjørende med oppdatert og dyptgående innsikt i og kunnskap rundt effektene av klimarisiko. Finanstilsynet understreker at de forventer «at finansforetakenes risikostyringssystemer dekker alle vesentlige risikoer, også risikoer knyttet til klimaendringer og overgangen til et lavutslippssamfunn».

En ordnet omstilling gir en mer stabil økonomisk situasjon

Finanstilsynets scenarioanalyse viser at en ordnet omstilling gir en mer stabil økonomisk situasjon, både når det gjelder verdiskapning generelt og for bankenes tap på utlån. Med en ordnet og effektiv omstilling reduseres de negative konsekvensene av klimarisiko, sammenlignet med en uordnet og forsinket omstilling. Bankenes tap på utlån til bedrifter vil øke med en forsinket omstilling, fordi næringslivet ikke omstilles tidsnok til blant annet ny teknologi og nye regulatoriske krav.

Finanstilsynet: Godt rustet finansnæring

Aktiviteten i norsk og internasjonal økonomi har tatt seg raskt opp etter tilbakeslaget utløst av pandemien. Usikkerheten om pandemiens videre forløp er fortsatt stor, men en solid norsk finansnæring er godt rustet til å håndtere nedgangstider. Finanstilsyn...

Bilde fra pressekonferanse med Finanstilsynet. Foto.