Finansnæringen er solid

Foto: kaflor/Adobe Stock

Finanstilsynets soliditetsrapport ved utgangen av tredje kvartal i år slår fast at soliditeten er meget god i norske banker og forsikringsforetak. Det har bidratt til å dempe økonomiske tilbakeslaget som følge av pandemien, men vi ser at rentenivået fortsatt er utfordrende innen pensjon.

Finanstilsynet publiserte i går rapportene som viser soliditetssituasjonen i banker og forsikringsforetak. Rapporten gir en oversikt over soliditetssituasjonen basert på den kvartalsvise rapporteringen per 30. september 2021.

Høy kapitaldekning i norske banker

Rapporten viser at samtlige norske banker hadde god margin til kapitalkravet, inklusiv pilar 2-krav, ved utgangen av tredje kvartal. Medianavstanden til kapitalkravet var 5,8 prosent, om lag uendret sammenlignet med året før. Bankenes rene kjernekapitaldekning, beregnet som gjennomsnitt, var 18,1 prosent ved utgangen av tredje kvartal, noe som er 0,3 prosentpoeng høyere enn foregående kvartal, og 0,7 prosentpoeng lavere enn ved utgangen av 2020. 

Likviditetsreserven for bankene samlet sett var 157 prosent ved utgangen av tredje kvartal, noe lavere enn i de foregående kvartalene, men et høyt nivå sammenlignet med de siste årene, skriver tilsynet i rapporten. Alle foretakene oppfylte LCR-kravene med god margin.

Bilde av Erik Johansen. Foto.
Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

– Norske banker er svært god kapitalisert, med gode marginer til både soliditetskrav og likviditetskrav. En solid og veldrevet banknæring har vært en viktig forutsetning for å dempe det økonomiske tilbakeslaget som følge av pandemien, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Norske livsforsikringsforetak styrker sin soliditet

Finanstilsynets analyse viser at solvenskapitaldekningen for livsforsikringsforetakene samlet var 240 prosent per 30. september 2021, en oppgang på 5 prosentpoeng fra 30. juni 2021. Solvenskapitaldekningen uten bruk av overgangsregelen som Solvens II-regelverket åpner for, var samlet på 222 prosent per 30. september 2021, en økning fra 211 prosent per 30. juni 2021. Også livsforsikringsforetakenes minstekapitaldekning økte i samme periode, og var samlet på 521 prosent per 30. september 2021 – en oppgang på 11 prosentpoeng.

Bilde av Stefi Kierulf Prytz. Foto.
Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

– Rapporten viser at norske livsforsikringsselskaper er solide og driver sin forretning godt, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge.

– Samtidig skal man huske på at det lave rentenivået fortsatt er utfordrende for pensjonsinnretninger med en stor andel garanterte produkter. For pensjonskundene er det er derfor svært viktig at regjeringen gjennomfører de tiltak som nå er til behandling i Stortinget før jul, påpeker Kierulf Prytz. 

– Det er også avgjørende at norske myndigheter fortsetter sitt viktige engasjement inn i EUs arbeid med den pågående revideringen av Solvens II-regelverket for forsikringsselskaper. EU-kommisjonen har nylig foreslått lettelser i solvenskravene på svært viktige områder, og det er avgjørende at disse forslagene vedtas, understreker Kierulf Prytz.

Meget solide skadeforsikringsforetak

Solvenskapitaldekningen for skadeforsikringsforetakene samlet var 220 prosent per 30. september 2021.

Bilde av Hege Hodnesdal. Foto.
Hege Hodnesdal, direktør for skadeforsikring i Finans Norge. Foto: Kolonihaven

– Rapporten viser noen mindre endringer fra forrige kvartal, men den bekrefter bildet av at skadeforsikringsforetakene er meget solide, sier Hege Hodnesdal, direktør for skadeforsikringsområdet i Finans Norge.

FINANSTILSYNETS SOLIDITETSRAPPORTER FOR FINANSFORETAK