Finans Norges innspill til statsbudsjettet 2022

Publisert

Foto: Leonid Andronov / Adobe stock

I løpet av de siste ukene har Finans Norge deltatt på budsjetthøringer i de fleste av komiteene på Stortinget. Få en oversikt over alle prioriterte saker vi har spilt inn på vegne av finansnæringen. Siste høringsdag var fredag 12. november 2021.

Les våre innspill til de ulike komitéene på Stortinget (oppdateres fortløpende med lenke):

Innspill til finanskomiteen

Finans Norge har meldt inn følgende prioriteringer i budsjetthøringen med finanskomitéen på Stortinget den 25. oktober 2021:

 • Støtte bevilgninger til tiltak som bidrar til vekst, innovasjon og grønn omstilling og til bedre kapitaltilgang for næringslivet, som norsk deltakelse i InvestEU
 • Sikre at omleggingen av finansskatten skjer innenfor skatteforlikets provenyramme
 • Støtte videreutvikling av offentlig-privat digitalt samarbeid
 • Økt satsing på klimaforebygging og -tilpasning
 • Styrke innsatsen mot økonomisk kriminalitet/hvitvasking
 • Bidra til at norske bedrifter sikres like konkurransevilkår som deres konkurrenter i EU gjennom rask innlemmelse av relevant regelverk i EØS-avtalen og rask og god gjennomføring i norsk rett

Finans Norges budsjettinnspill

Innspill til næringskomiteen

Finans Norge har meldt inn følgende prioriteringer i budsjetthøringen med næringskomitéen på Stortinget den 25. oktober 2021:

 • Bidra til snarlig gjennomføring av tiltak som vil bedre norske bedrifters kapitaltilgang, inkludert utvidelse av opsjonsskatteordningen og tilretteleggelse for verdipapirisering gjennom endring av gebyrstrukturen i løsøreregisteret
 • Støtte bevilgning av midler til norsk deltakelse i InvestEU og tiltak for grønn omstilling
 • Bidra til videreutvikling av offentlig-privat digitalt samarbeid gjennom DSOP-programmet og et digitaliseringsvennlig regelverk.
 • Bidra til at norske aktører sikres like konkurransevilkår som deres konkurrenter i EU gjennom rask og god innlemmelse av relevant regelverk i EØS-avtalen og gjennomføring i norsk rett.

Finans Norges budsjettinnspill

Innspill til kommunal- og forvaltningskomiteen

Finans Norge har meldt inn følgende prioriteringer i budsjetthøringen med kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget den 8. november 2021:

 • Sørge for at relevante statlige aktører har nok ressurser og politisk forankring til å kunne prioritere offentlig-privat samarbeid under DSOP-programmet
 • Bidra til et digitaliseringsvennlig regelverk
 • Samarbeid myndigheter og finansnæring om antisvindeltiltak, herunder adgang til verifisering av telefonnummer i sikkert register, som KRR
 • Aktiv oppfølging av EUs digitale agenda, inkludert eID
 • Bidra til økt satsing på flom- og skredforebyggende tiltak og anmode regjeringen om å etablere en nasjonal klimatilpasningsplan

Finans Norges budsjettinnspill

Innspill til arbeids- og sosialkomiteen

Finans Norge har meldt inn følgende prioriteringer til budsjetthøringen med arbeids- og sosialkomiteen 26. oktober 2022:

Legge til rette for en tilpasningsdyktig og fleksibel arbeidsmiljølov:

 • Endringer i arbeidsmiljøloven, slik flertallet i utvalget til innstilling NOUS 2021:9 foreslår, vil begrense fleksibiliteten som er nødvendig i et omstillingsdyktig arbeidsliv og bør ikke gjennomføres.
 • Flere må unntas reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven kap. 10.

Finans Norges budsjettinnspill

Innspill til familie- og kulturkomiteen

Finans Norge har meldt inn følgende prioriteringer i budsjetthøringen med familie- og kulturkomiteen på Stortinget den 8. november 2021:

 • Legge til rette for tettere samarbeid mellom myndighetene og finansbransjen for å bekjempe digital svindel
 • Oppfordre til at Forbrukertilsynet prioriterer tilsyn med finfluensere
 • Oppfordre regjeringen til å prioritere endringer i gjeldregistrene og gjeldsordningsloven
 • Bevare gaveforsterkningsordningen
 • Støtte foreslåtte bevilgninger til likestilt utdannings- og arbeidsmarked
 • Støtte forslaget om selvstendig uttaksrett til far

Finans Norges budsjettinnspill

Innspill til energi- og miljøkomiteen

Finans Norge har meldt inn følgende prioriteringer i budsjetthøringen med energi- og miljøkomiteen på Stortinget den 28. oktober 2022: 

 • Øke bevilgningene til NVEs flom- og skredsikringsarbeid og bidra til et reelt taktskifte i satsingen på klimaforebygging
 • Oppfordre regjeringen til å utarbeide en nasjonal plan for klimatilpasning
 • Sette søkelys på verdien av klimaforebygging og støtte tiltak som bidrar til dette, som Kunnskapsbanken under DSB
 • Bidra til tett og aktiv oppfølging av EUs arbeid med bærekraftig finans

Finans Norges budsjettinnspill

Innspill til utdannings- og forskningskomiteen

Finans Norge har meldt inn følgende prioriteringer i budsjetthøringen til utdannings- og forskningskomiteen 08. november 2022:

 • Sørge for at vi styrker kompetanse på bærekraft og spesialkompetanse på klimarisiko ved å integrere dette inn i alle relevante utdanningsløp og stimulere til økt forskning på området.
 • Styrke kompetanse på teknologi og IT. Øke antall studieplasser i teknologifag, ta inn digital kompetanse og forståelse i alle fag og etablere krav om bruk av digitale verktøy og metoder i undervisningen.
 • Gjennomføre konkrete tiltak for å bedre mulighetene for kompetanseutvikling i arbeidslivet, ved å tilby et mer fleksibelt og digitalt utdanningstilbud som gjøres modulbasert, samt mer fleksible finansieringsordninger.

Finans Norges budsjettinnspill

Innspill til utenrikskomiteen

Finans Norge har meldt inn følgende prioriteringer i budsjetthøringen til utenriks- og forsvarskomiteen 29. oktober 2022:

 • Bidra til akselerasjon i innlemming av rettsakter på det finansielle området i EØS-avtalen.
 • Medvirke til at EU-regulering trer i kraft samtidig i Norge som i EU for å sikre like spilleregler for norske aktører i det indre marked, og anmode regjeringen om å forberede og gjennomføre innlemmingsarbeidet så det lar seg gjøre.
 • Bidra til at norske interesser ivaretas ved tidlig medvirkning i prosesser og politikkutforming i EU.
 • Bidra til at koordineringen av statsforvaltningens samlede håndtering av europasaker styrkes for å sikre effektiv saksbehandling og bedre norsk medvirkning.
 • Aktivt bruke de eksterne delene av det norske virkemiddelapparatet for å støtte grønn omstilling i Europa.

Finans Norges budsjettinnspill

Innspill til justiskomiteen

Finans Norge har meldt inn følgende prioriteringer i budsjetthøringen med justiskomiteen på Stortinget den 12. november 2021:

 • Styrke innsatsen mot hvitvasking og andre former for økonomisk kriminalitet
 • Legge til rette for bedre offentlig-privat samarbeid på hvitvaskingsområdet
 • Anmode regjeringen om å etablere en samarbeidsarena mellom myndighetene og næringslivet for å styrke arbeidet med cybersikkerhet
 • Anmode regjeringen om å utrede ansvarsforhold for misbruk av all eID og e-signatur.

Finans Norges budsjettinnspill

Innspill til tilleggsproposisjonen

Mandag 8. november fremla Støre-regjeringen sin tilleggsproposisjon med forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022. Det gjennomføres ikke høringer knyttet til denne, men Finans Norge har sendt inn skriftlig innspill til Stortinget:

Finans Norges budsjettinnspill