Diskuterte gjeld med statsråd Toppe

Barne- og familieminister Kjersti Toppe fra Senterpartiet tok imot Finans Norge for å diskutere gjeld. Foto: Senterpartiets profilportal

Gjeldsutvikling, utvidelse av gjeldsregistrene og digitalisering og trygge forbrukere sto på dagsorden da Finans Norge deltok på møte med den nye barne- og familieministeren 16. november.

Finans Norge har tatt initiativ til møter med flere av de nye statsrådene i Støre-regjeringen. Barne- og familieminister Kjersti Toppe tok imot Finans Norge 16. november. Fra Finans Norge deltok administrerende direktør Idar Kreutzer, forbrukerpolitisk direktør Gry Nergård og kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne.

Gjeldsutvikling og utvidelse av gjeldsregistrene

En av de viktigste bekymringene gjennom flere år, har vært at forbrukere har fått tatt opp mer lån enn de kan håndtere. Særlig har veksten i forbrukslånsmarkedet vært bekymringsfull. Det er iverksatt mange tiltak for å få kontroll på det. Disse tiltakene ser vi nå at virker. Forskningsinstituttet SIFO peker på at de to viktigste tiltakene som er iverksatt i den forbindelse, er utlånsforskriften, som stiller krav til bankenes kredittvurdering, og innføring av gjeldsregistrene.

Finans Norge har tatt til orde for å utvide gjeldsregistrene til å omfatte all gjeld. Det har også stortingsflertallet stilt seg bak, og det er også inntatt i regjeringsplattformen. Statsråden bekreftet at departementet jobber videre med dette. Hun var også tilfreds med å høre at Finans Norge har igangsatt et godt samarbeid med NAV. Samarbeidet går ut på å utveksle informasjon og kompetanse, slik at rådgivere både i bank og i NAV har god kjennskap til verktøyene man kan bruke for å hjelpe folk i en vanskelig økonomisk situasjon.

Regjeringen arbeider også med en ny gjeldsordningslov, og Finans Norge ga uttrykk for at vi veldig gjerne deltar eller bidrar inn i den prosessen.

Forbrukerbeskyttelse i en digital verden

Forbrukerne i Norge er blant de mest digitale i verden. BankID har gitt samfunnet mulighet til enkle og trygge måter å samhandle digitalt på. Det gjelder ikke bare innenfor bank, men i mange deler av privat sektor. Også det offentliges digitale samhandling med folk er i stor grad bygget på at 4,3 millioner nordmenn har BankID.

Dessverre er det noen som utsetter denne digitale kommunikasjonen for svindel. Finans Norge orienterte statsrådene om at bankene har iverksatt mange tiltak for å forebygge og avdekke svindel. Men de som ønsker å begå en svindel misbruker også andre systemer enn de bankene rår over for å begå svindel, så som telefonsystemene og offentlige portaler. Finans Norges budskap til barne- og familieministeren var at det må prioriteres både tid og penger i ulike departementer for å sette opp et godt antisvindelsamarbeid mellom det offentlige og finansnæringen for å ivareta forbrukerne i en digital hverdag.

Finansiell og digital inkludering

Selv om forbrukernes hverdag i stadig større grad digitaliseres, er det mange som likevel ikke er digitale, eller som har utfordringer med å bruke digitale tjenester. Det er trolig mange eldre i disse kategoriene, men også andre forbrukergrupper. Statsråden ga uttrykk for at hun var positiv til at Finans Norge nå starter et prosjekt hvor vi vil se på i hvilken grad de som har digitale utfordringer også står i fare for å bli finansielt ekskludert.