Solid norsk finansnæring

Finanstilsynets siste soliditetsrapport for finansforetak viser at soliditeten i norsk banknæring har marginalt gått ned, mens soliditeten i skadeforsikringsforetakene har ytterligere styrket seg.

Den kvartalsvise oppdateringen fra Finanstilsynet bekrefter at alle norske banker oppfylte det samlede kapitalkravet ved utgangen av andre kvartal 2021.

Bankenes samlede rene kjernekapitaldekning var 18,6 prosent, ned 0,3 prosentpoeng fra første kvartal i år. Sammenlignet med samme kvartal året før er det en oppgang på 1,0 prosentpoeng.

Finanstilsynet skriver i rapporten at økningen i ren kjernekapitaldekning i stor grad skyldes tilbakeholdt resultat, blant annet som følge av myndighetenes anbefaling om utbyttebegrensninger.

Samtlige banker hadde god margin til kapitalkravet (inklusiv Pilar 2-krav) ved utgangen av andre kvartal. Medianavstanden til kapitalkravet var 5,9 prosentpoeng, ned 0,4 prosentpoeng fra utgangen av forrige kvartal. Samlet for norske banker var uvektet kjernekapitalandel på 7,7 prosent.

I tillegg oppfylte alle bankene og kredittforetakene, ved utgangen av andre kvartal 2021, minstekravene til likviditetsreserven (LCR), både på totalnivå, i norske kroner og i andre signifikante valutaer, ifølge rapporten. Likviditetsreserven for bankene samlet var 159 prosent ved utgangen av andre kvartal 2021.

– En solid banknæring har vært en viktig støttespiller for næringslivet og husholdningene gjennom pandemien. Det at bankenes utbyttebegrensinger nå normaliseres er et viktig grep etter hvert som veksten i økonomien har tatt seg opp igjen og risiko for ytterligere tilbakeslag er redusert, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. 

Forsikring

Finanstilsynets rapport viser at solvenskapitaldekningen for livsforsikringsforetakene samlet har gått ned med fire prosentpoeng, sammenlignet med kvartalet før, til 235 prosent i andre kvartal 2021. Siden utgangen av 2020 har solvenskapitaldekningen gått ned ni prosentpoeng.

Reduksjonen i solvenskapitaldekningen har sammenheng med at samlet solvenskapitalkrav har hatt en høyere prosentvis økning enn solvenskapitalen (egenkapitalen), står det i rapporten.

Minstekapitaldekningen for livsforsikringsforetakene samlet var på 510 prosent ved utgangen av andre kvartal i år, en nedgang på henholdsvis 12 og 28 prosentpoeng sammenlignet med de to foregående kvartalene.

Når det gjelder skadeforsikringsforetakene viser tallene fra rapporten at disse foretakene er solide og har stått støtt gjennom koronapandemien.

Ved utgangen av andre kvartal 2021 økte solvenskapitaldekningen fra 216 prosent i første kvartal, til 225 prosent. Minstekapitaldekningen var 575 prosent, en oppgang fra 557 prosent kvartalet før.

FINANSTILSYNETS SOLIDITETSRAPPORTER FOR FINANSFORETAK