Solid finansnæring gjennom pandemien

Den norske finansnæringen har oppnådd bedre resultater i første halvår 2021 sammenlignet med samme periode ett år tidligere. Det skriver Finanstilsynet i den siste resultatrapporten for finansforetak. En solid finansnæring har vært en viktig forutsetning for norsk økonomi gjennom pandemien.

Finanstilsynets rapport (PDF) trekkes det frem at lavere utlånstap bidro i hovedsak til bedre resultat i bankene. Norske bankers samlede resultat før skatt i første halvår var 35 prosent høyere enn i samme periode året før, noe som bidro til en økning i egenkapitalavkastningen på 2 prosentpoeng, ifølge Finanstilsynet.

– En solid og lønnsom finansnæring har vært en viktig forutsetning for at norsk økonomi har hentet seg raskt inn igjen etter pandemien. Et lavere motsyklisk kapitalbufferkrav gjorde bankene i stand til å tåle høyere tap og opprettholde utlånspraksis i en krevende periode, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. Foto.- En solid og lønnsom finansnæring har vært en viktig forutsetning for at norsk økonomi har hentet seg raskt inn igjen etter pandemien, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg.

Sterkere resultat i livsforsikringsforetak

Resultatene i livsforsikringsforetakene økte i første halvår 2021, til 0,6 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Til sammenligning var samme størrelse -0,1 prosent samme periode året før. Den positive utviklingen i aksjekursene samt i rentemarkedet har bidratt til bedringen i livsforsikringsforetakenes avkastning og resultater i første halvår i år.

Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge. Foto.
Rapporten viser at livsforsikringsselskapene har forvaltet pensjonskundenes penger på en god og fornuftig måte, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge (foto: CF-Wesenberg).

Den verdijusterte avkastningen i kollektivporteføljen, som inkluderer urealiserte verdiendringer, var 7,5 prosent i første halvår, sammenlignet med 0,3 prosent i samme periode ett år tidligere. Avkastningen i investeringsporteføljen var 15,7 prosent i første halvår 2021. Dette viser rapporten fra Finanstilsynet.

– Denne rapporten viser at livsforsikringsselskapene har forvaltet pensjonskundenes penger på en god og fornuftig måte, og at selskapene har klart å ta igjen mye av tapene på grunn av kursfallet i starten av pandemien. Samtidig har vi bedt Finansdepartementet om et nytt regelverk for bufferkapital som kan styrke forvaltningen av pensjonsmidler ytterligere på sikt og som vi mener det haster å få på plass, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge.

Høyere aksjegevinster for skadeforsikring

Skadeforsikringsforetakene hadde også et sterkere resultat i første halvår 2021. Bedring i resultatet skyldes i hovedsak bedring i finansresultatet som følge av realisasjon av aksjegevinster. Finanstilsynet opplyser om at redusert aktivitetsnivå som følge av smittevern tiltak bidro til å øke lønnsomheten i forsikringsvirksomheten. Resultat før skatt utgjorde 27,2 prosent av premieinntektene for egen regning i første halvår, mot 11,8 prosent i samme periode året før.

LES MER

Pressemelding fra Finanstilsynet