Robuste planer skal sikre videre innføring av egen pensjonskonto

Publisert

Foto: dream@do / Adobe Stock

Pensjonsnæringen har vært godt forberedt på innføringen av egen pensjonskonto som trådte i kraft 1. januar 2021. Nå skal ny løsning for utveksling av pensjonsdata, og robuste planer ut året, sikre trygg flytting av 65 milliarder kroner i pensjonskapitalbevis.

Lovendringen om egen pensjonskonto trådte i kraft 1. januar 2021 og 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor har fått egen pensjonskonto. Så langt er 10 milliarder kroner på egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis overført. Erfaringene med innføringen er så langt vellykket.

Ny løsning for utveksling av pensjonsdata

Finans Norge engasjerte i 2019 EY i Norge og Mastercard (tidl. Nets) til å bistå med etableringen av en bransjefelles infrastruktur. Samarbeidet har omfattet alle aktørene som tilbyr egen pensjonskonto, både de som har levert innskuddspensjon fra tidligere og nye aktører.

Pensjonskontoregisteret AS er et selskap opprettet for å håndtere infrastruktur og dataflyten mellom selskapene. Det er også utviklet nye løsninger for forbrukere (arbeidstakerne) i Norsk Pensjon som skal ivareta forbrukernes valg om reservasjon og å fremskynde samling av pensjon. Her finner forbrukerne også priser, slik at de lettere kan gjøre valg.

De nye løsningene har vært i drift siden 1. februar 2021, og det er allerede flyttet ca. 10 milliarder kroner mellom selskapene. Dette dreier seg om personer som har valgt selvvalgt leverandør, eller som har fremskyndet samlingen av pensjonskapitalbevis på egen pensjonskonto ved å trykke «samle nå» på nettsidene til Norsk Pensjon.

Erfaringene så langt er at pensjonsleverandørene har vært godt forberedt på innføringen, og at innføringen har vært vellykket. Systemer og prosedyrer har vært grundig testet i forkant og fungerer godt og etter planen.

Godt samarbeid har vært avgjørende

Det var med bakgrunn i lovendringene om egen pensjonskonto, og for å håndtere den nye omfattende kompleksiteten dette innebar, at infrastrukturprosjektet ble igangsatt. Og det har vært behov for en løpende og tett dialog med myndighetene, samt behov for avklaringer underveis for å etablere egen pensjonskonto som produkt og for å utvikle den nye infrastrukturen.

For å sikre en god innføring av egen pensjonskonto nedsatte Finansdepartementet en bredt sammensatt gjennomføringsgruppe sommeren 2019. Gruppen har bestått av representanter fra arbeidslivets parter, bransjeorganisasjonene og Forbrukerrådet.  

Finansdepartementet har også invitert til åpne høringsmøter underveis i arbeidet, der alle som ønsket det kunne delta og gi innspill. 

Etter vår vurdering har det gode samarbeidet mellom Finansdepartementet, gjennomføringsgruppen og næringen vært avgjørende og dannet et godt grunnlag for en vellykket innføring av egen pensjonskonto.

Automatisk samling av pensjon startet 1. mai

Pensjonskapitalbevis som ikke er reservert skal samles automatisk på egen pensjonskonto, med mindre arbeidstakeren reserverer seg mot dette.  Dette følger av lovreglene som trådte i kraft 1. januar 2021 i år. Den 1. mai var fristen for å reservere seg mot samling for pensjonskapitalbevis som er utstedt før 1. februar 2021. 

Om lag 65 milliarder kroner i tidligere utstedt pensjonskapital skal overføres til arbeidstakernes egen pensjonskonto. Dette er et rekordstort volum av pensjon som overføres. Finansdepartementet har av hensyn til verdien på kundenes pensjonsmidler fastsatt at denne flyttingen skal skje etappevis gjennom hele 2021.

Robuste planer skal sikre flyttingen

Næringen har utviklet robuste planer som skal sikre at flyttingen skjer på en god og betryggende måte. Det er blant annet fastsatt tak for maksimalt antall avtaler som kan flyttes daglig, for å unngå at for mye pensjonskapital flyttes på en gang.

Parallelt med flytteplanene skal pensjonsleverandørene også håndtere ordinær drift av egen pensjonskonto og flytting som følge av at arbeidstakere velger selvvalgt leverandør, at arbeidsgivere bytter pensjonsleverandør og ved at arbeidstakere får utstedt nye pensjonskapitalbevis i forbindelse med at de bytter jobb.

Næringen er med dette godt forberedt på å håndtere også den neste viktige fasen fra 1. mai 2021 og ut året, der store volum av pensjonskapitalbevis vil bli samlet på egen pensjonskonto.

Informasjon til arbeidstakere

For å legge til rette for en best mulig kundeopplevelse er flytteplanene utformet slik at hver arbeidstaker får innlemmet samtlige av sine pensjonskapitalbevis på én gang. Flyttingen fordeles utover flytteperioden - fra 1. mai og ut året - etter helt tilfeldige kriterier.

Arbeidstakerne kan logge seg inn på Norsk Pensjon for å få mer informasjon om forventet flytteperiode for sine pensjonskapitalbevis.

  • Tone Meldalen
  • Fagdirektør