Positiv til utredning av kapitalstruktur og regelverksspørsmål

Publisert

Foto: Natee Meepian / AdobeStock

Finansdepartementet varslet i går en utredning om kapitalstrukturen i sparebanksektoren og andre regelverksspørsmål som har tilknytning til sparebanker. Finans Norge og Sparebankforeningen ser frem til å dele sine innspill med myndighetene innen 1. november 2021 etter en grundig prosess med sine medlemmer.

I går varslet Finansdepartementet i brev til Finans Norge og Sparebankforeningen at de tar initiativ til en utredning om kapitalstrukturen i sparebanksektoren. I tillegg til en generell vurdering av kapitalstrukturen ønsker departementet også å foreta en utredning om andre problemstillinger som er sparebankrelevante.

Dette gjelder blant annet spørsmål knyttet til anvendelse av overskudd, egenkapitalbevisenes tapsabsorberende evne og egenkapitalbeviseiernes innflytelse. Departementet er også opptatt av å se nærmere på forhold som er knyttet til sparebankstiftelsene, herunder muligheten for reduksjon av eierbrøken gjennom nedsettelse av eierandelskapital og tilbakeføring av midler som utdeles til sparebankstiftelsen.

Finansdepartementet ber om innspill på de ulike temaene innen 1. november 2021. Departementet er også åpen for synspunkter på hvordan utredningsarbeidet knyttet til de ulike temaene bør organiseres.

Tydelig budskap om en sterk sparebanknæring

Av innledningen til Finansdepartementets henvendelse om utredningen fremgår det at myndighetene har stor forståelse for sparebankenes viktige nærings- og samfunnsrolle. Departementet understreker blant annet at sparebankene utgjør en viktig del av finansnæringen i Norge, både nasjonalt og lokalt. Det blir også påpekt at sparebanksektoren har en særlig viktig rolle som kilde til finansiering for næringslivet i alle deler av landet, og som bidragsyter til allmennyttige formål.

Ser frem til god prosess sammen med medlemmene

Leder for Sparebankforeningen Iman Winkelman hilser myndighetenes ønske om en utredning velkommen, og ser frem til en god prosess sammen med medlemmene frem mot fristen for tilbakemelding til departementet. Samtidig har foreningen allerede igangsatt et prosjekt- og utredningsarbeid som gjelder enkelte sider ved egenkapitalbevisets stilling.

Vurderingene som fremkommer i forbindelse med dette arbeidet vil være nyttig i forbindelse med den videre vurderingen av hvilke tilbakemeldinger Finans Norge/Sparebankforeningen skal gi på de ulike områdene som Finansdepartementet har bedt om innspill på. Det legges opp til en god prosess der både styret i Sparebankforeningen og Finans Norges bransjestyre for bank og kapitalmarked blir involvert.