Nytt initiativ for å styrke sparebanknæringen

Publisert

Gjennom et nytt initiativ samarbeider Sparebankforeningen, Finansforbundet og LO Finans om å få frem betydningen av en sterk sparebanknæring i Norge. Målet med initiativet er å få frem rollen sparebankene og de ansatte i næringen spiller for aktivitet, vekst og utvikling lokalt og regionalt.

Denne uken lanserer Sparebankforeningen, Finansforbundet og LO Finans en felles kampanje med tittelen «Sparebankene styrker samfunnet».  

Sparebankene finansierer arbeidsplassene i distriktet

Da Stortinget tidligere i år behandlet et representantforslag om rammebetingelsene for sparebanknæringen, understreket en enstemmig finanskomite at næringen utgjør en stor og viktig del av det norske banksystemet. Leder av Sparebankforeningen Iman Winkelman mener det også er viktig å få frem sparebankenes betydning for omstilling og utvikling av bedrifter og annen verdiskapende aktivitet i distriktene:    

– Sparebankenes betydning og tilstedeværelse er viktigere enn noensinne. Nesten halvparten av norske virksomheter med 11 eller færre ansatte har lokal- eller regionbanken som sin långiver, og hele 2 av 3 bedrifter i de minst sentrale kommunene i Norge bruker en sparebank for å få dekket sitt bankbehov.  

Det er spesielt viktig å minne om sparebankenes viktige betydning for utviklingen av lokalt og regionalt næringsliv nå som mange virksomheter står midt i det grønne skiftet, og trenger tilgang til finansiering for å foreta investeringer i ny miljøteknologi og nye bærekraftige forretningsideer.

Slik regjeringen også selv understreket i sin klimamelding tidligere år, har finansnæringen og sparebankene en viktig pådriverrolle for andre deler av privat sektor. Sparebankene kan bidra til at vi som samfunn når ambisjonen om et lavutslippssamfunn gjennom å tilby spare- og låneprodukter som gir insentiver for utslippskutt, sier Winkelman.

Sørger for gode nærmiljø og bolyst over hele landet

Sparebankene har sammen med sparebankstiftelsene lang tradisjon for å dele ut deler av sitt overskudd til gode formål i bankens nærmiljø. Den samlede størrelsen på fjorårets tildelinger til samfunnsnyttige formål var i 2020 på drøyt 2,3 milliarder kroner. Dette gjør sparebanknæringen til en av Norges største private bidragsytere på områdene for idrett, kultur og frivillighet. Tildelingene fra sparebanknæringen har stor betydning for gode nærmiljø og bolyst i distriktene, noe som også vil bli vektlagt i omdømmeinitiativet til Sparebankforeningen, Finansforbundet og LO Finans.

De ansatte utgjør forskjellen

De norske sparebankene representerer mer enn 8 500 private høykompetansearbeidsplasser i distriktene. Både Finansforbundet og LO Finans er opptatt av å få frem at de ansatte i sparebankverden bidrar til å utgjøre en viktig forskjell:

– Vi opplever at våre medlemmer som har sitt virke i sparebanknæringen har et brennende hjerte for både banken og sitt eget nærmiljø. Gjennom sin kompetanse og sitt engasjement, spiller de en viktig rolle når det gjelder å sørge for økonomisk trygghet for både enkeltpersoner, familier og lokale bedrifter i bankens nærområde, sier leder av Finansforbundet Vigdis Mathisen.  

– I en tid med store endringer vil våre medlemmer i sparebanknæringen, med sin kunnskap, bidra til en positiv samfunnsutvikling. Vi er med på å utvikle både sparebanken og nærmiljøet banken er en del av. Våre medlemmer er opptatt av at bankens tilstedeværelse der folk bor skaper gjensidig tillit og fremtidstro, sier leder av LO Finans Vigdis Nybøle Rekdahl.

Du kan lese mer om kampanjen på Sparebankforeningens nettsider.