Europakommisjonen lytter til forsikringsnæringen i viktig sak

Publisert

Foto: Ugiss/AdobeStock

Finans Norge vinner frem i arbeidet med revisjonen av europeisk solvensregelverk for forsikring.

Europakommisjonen er i gang med å revidere EUs soliditetsregelverk for forsikring, «Solvens II», og la 22. september i år frem et forslag til direktivendringer. Solvens II-regelverket har som formål å sikre at forsikringsnæringen i hele EU/EØS har tilstrekkelig kapital slik at selskapene kan levere på sine kundeforpliktelser i dag og langt inn i fremtiden. Regelverket er komplekst og detaljert.

Endringene som Europakommisjonen har lagt frem er blant annet basert på anbefalinger fra Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjon (EIOPA). Finans Norge har – støttet av en samlet europeisk forsikringsnæring – i en årrekke pekt på grunnleggende faglige svakheter ved EIOPAs anbefaling om å endre hvordan renterisiko skal håndteres i beregningen av solvenskapitalkrav. Også norske myndigheter har engasjert seg aktivt i saken, og arbeidet tett med EUs myndigheter på vegne av næringen.

Nå gir kommisjonen klart uttrykk for at de har lyttet, og ikke vil følge EIOPAs anbefaling på dette punktet i den kommende regelverksprosessen. De har lyttet til Finans Norge.

EIOPAs forslag bryter med grunnleggende økonomiske prinsipper i regelverket for øvrig, og er i tillegg mangelfullt utredet og overdrevent konservativt kalibrert. Dersom forslaget hadde blitt vedtatt, ville det medført betydelig høyere kapitalkrav for norske foretak med garanterte forpliktelser. Dette hadde igjen påvirket selskapenes evne til å bidra i finansieringen av sentrale målsetninger, slik som omstillingen til et lavutslippssamfunn og bedringen av kapitaltilgangen til norsk og europeisk næringsliv.

– Vi er svært fornøyde med at Europakommisjonen har lyttet til næringen og nå viser at de i likhet med oss ønsker en løsning der vi får en mest mulig riktig håndtering av renterisiko i Solvens II. Dette er et viktig gjennombrudd, og svært gledelig for norsk forsikringsnæring, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge.

– Det er nå avgjørende å følge opp EU-myndighetenes arbeid med endringene i Solvens II-regelverket frem til de er endelig vedtatt, og vi vil derfor oppfordre norske myndigheter til å fortsette sitt viktige arbeid i den europeiske regelverksprosessen med uforminsket styrke, understreker Kierulf Prytz.

– Sammen kan vi få til endringer som balanserer behovet for et oppdatert regelverk og viktigheten av at endringene som gjøres er bærekraftig og konsistent med grunnleggende prinsipper i regelverket.