Skuffende forslag om garanterte produkter

Publisert

Regjeringen fremmet fredag forslag til endringer i reglene for garanterte produkter. Dagens regelverk for garanterte pensjonsprodukter er svært utfordrende både for kundene og for pensjonsleverandørene. Dessverre har ikke regjeringen fremmet lovforslag som kan gi fripolisekundene eller kunder av kommunale pensjonsordninger bedre forvaltning av deres garanterte pensjonsavtaler.

garanterte pensjonsavtaler.

 

Regjeringens forslag er en oppfølging fra en høring fra 2020 hvor en rekke høringsinstanser og Finanstilsynet tok til orde for mer fleksible regler for å sikre kundene bedre avkastning på garanterte produkter, og selskapene mer frihet til å forvalte midlene til kundenes beste.

Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge. Foto.
Finans Norge hadde en forventning om at det nå skulle legges frem forslag om en helt konkret ny bufferløsning, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg.

Finans Norge har i lengre tid etterlyst endringer i regelverket for garanterte produkter, og det er bra at regjeringen nå har fulgt opp enkelte av forslagene. Samtidig er det meget uheldig at departementet ikke foreslår endringer i regelverket for bufferkapital slik at kunder med garanterte produkter kan få bedre forvaltning gjennom økt aksjeandel og bedre bruk av risikokapasitet, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge.

Forslagene har vært godt utredet fra Finanstilsynets side og har hatt en omfattende og bred høringsrunde. Dette gjenspeiles ikke i lovproposisjonen, som blant annet mangler en redegjørelse for hvorfor Finanstilsynets forslag om en ny buffermodell for garanterte produkter ikke er fulgt opp.

- Finans Norge hadde en forventning om at det nå skulle legges frem forslag om en helt konkret ny bufferløsning. Vi vil se nærmere på de forslagene som nå foreligger og se hvilken effekt de vil ha på utfordringene for garanterte produkter som Finans Norge og næringen har adressert gjennom flere år, men vår foreløpige vurdering er at forslagene ikke gir pensjonsleverandørene nødvendig fleksibilitet for å kunne gi kundene bedre forvaltning av garanterte pensjonsavtaler. Det er beklagelig at Regjeringen ikke har benyttet muligheten til en fornyelse av regelverket for garanterte produkter slik høringsnotatet la opp til, sier Kierulf Prytz.

Nærmere om forslaget

Regjeringen har blant annet foreslått at det åpnes for at pensjonsleverandører kan tilby fripoliseinnehavere en kompensasjon ved konvertering av ordinære fripoliser til fripoliser med investeringsvalg. Samtidig foreslås det å utvide terskelverdiene for å redusere utbetalingstiden for fripoliser med lave ytelser og for å få overført små pensjonsopptjeninger fra ytelsesordninger til individuelle pensjonsordninger. Dette er forslag Finans Norge har tatt til orde for, og støtter.

Regjeringen foreslår for det første utvidelser i grensene for å kunne redusere utbetalingstiden for fripoliser. Utbetalingstiden kan settes ned til det antall år som gir en årlig pensjonsutbetaling på om lag 1 G. I tillegg kan kunde og leverandør avtale at utbetalingstiden settes ned det antall år som gir en årlig utbetalt pensjon på om lag 1,5 G. Dette gjelder både opphørende og livsvarig pensjon. For det andre foreslås det økt adgang til å overføre små pensjonsopptjeninger fra ytelsesordninger til individuelle pensjonsordninger, i stedet for å få utstedt fripolise.

Forskriftshjemmel for bruk av avkastningsoverskudd

Finansdepartementet har også foreslått en hjemmel for at Finansdepartementet i forskrift kan åpne før økt fleksibilitet i bruken av avkastningsoverskudd på garanterte pensjonsprodukter, og skriver at de vil be Finanstilsynet om å utarbeide utkast til nærmere forskriftsregler for å sikre at en slik fleksibilitet kommer kundene til gode. Her har departementet ikke lyttet til Finanstilsynets anbefaling eller ønsket fra det klare flertallet av høringsinstanser om å innføre en ny bufferkapitalmodell.

PROPOSISJON OG HØRINGSUTTALELSE