Rask utvikling innenfor bærekraftig finans

Agathe Schjetlein er direktør for bærekraft i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg.

Finansmarkedsmeldingen 2021 peker på finansnæringen som helt sentral i arbeidet med grønn finans og bærekraftig omstilling, og gir en omfattende omtale av dette viktige temaet.

Utviklingen innen bærekraftig finans går raskt, og Finans Norge ser det som svært positivt at bærekraftig finans og klimarisiko får en stadig større plass i myndighetenes arbeid generelt og finansmarkedsmeldingen spesielt.

– EU er en viktig driver for utviklingen innenfor bærekraftig finans, og vi mener det er avgjørende at regjeringen fortsetter å følge EUs arbeid innenfor bærekraftig finans tett. Det er nødvendig med en tett dialog, både med norsk næringsliv og med EU, for å sikre norske posisjoner i regelverksutviklingen, sier direktør for bærekraft Agathe Schjetlein i Finans Norge.

– Finans Norge vil gi skryt til regjeringen for at de har opprettet forumet «Nasjonal referansegruppe for bærekraftig finans» nettopp med den hensikt å sikre god dialog med norsk næringsliv. Første møtet i denne gruppen ble avholdt 21. april 2021, og Finans Norge ser frem til en aktiv dialog med regjeringen i tiden fremover, sier Schjetlein.

Norsk implementering

Det internasjonale kapitalmarkedet kommer til å etterspørre god taksonomi-informasjon fra norsk næringsliv og norsk finansnæring. Det er derfor avgjørende at innføring av relevante EU-regelverk som EUs Taksonomi og revidering av Non-Financial Reporting Directive (som endrer navn til Corporate Sustainabiltiy Reporting Directive) ikke blir forsinket i Norge.

Finans Norge er bekymret for at Loven om opplysninger om bærekraft ikke ser ut til å bli fremmet for Stortinget i løpet av vårsesjonen.

Norsk næringsliv er i stor grad bankfinansiert, og bærebjelken i det norske næringslivet er små og mellomstore bedrifter. Regjeringen sier selv i finansmarkedsmeldingen at i lys av den store etterspørselen, og i tråd med formålet med regelverket, er det naturlig å forvente at norske selskaper som driver aktiviteter som oppfyller kriteriene i taksonomien vil kunne få forbedret tilgang på kapital fremover.

For å realisere denne forbedrede tilgangen på kapital må disse bedriftene få hjelp til hvordan de skal rapportere og hvordan rapporteringen kan videreformidles til finansforetak og myndigheter. En enkel og sømløs rapportering fra selskapene til finansielle foretak og det offentlige vil kunne være en konkurransefordel for norsk næringsliv.

Som et av verdens mest digitaliserte samfunn har vi en unik mulighet til å lykkes med dette. Regjeringen har en avgjørende rolle i å legge til rette for denne dataflyten, i tillegg til å veilede foretak med rapportering, klimascenarioanalyser og stresstesting.