Pensjon fra første krone

Publisert

Finans Norge: Viktig at regelverksendringer gjennomføres på en måte som er administrativt håndterbar for pensjonsleverandørene. Foto: pikselstock / Adobe Stock

Regjeringen la 18. juni 2021 frem forslag til lovendringer om pensjon fra første krone i private tjenestepensjonsordninger. Forslaget vil kunne innebære økt tjenestepensjon for mange arbeidstakere i privat sektor, og vil kunne påvirke pensjonskostnadene for mange arbeidsgivere.

– Finans Norge har registrert at spørsmålet om «pensjon fra første krone» har skapt et politisk engasjement, og at arbeidslivets parter har diskutert dette over en tid. Fra pensjonsleverandørens ståsted er det viktig at regelverksendringer gjennomføres på en måte som er administrativt håndterbar, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge. 

Forslagene innebærer at:

  • minste sparesats på 2 prosent av lønn for obligatorisk tjenestepensjon (OTP) opprettholdes
  • mulighetene i dagens regelverk til å unnta lønn inntil 1 G fra pensjonsopptjening fjernes
  • dagens mulighet til å unnta ansatte under 20 år og ansatte med lavere stillingsandel enn 20 prosent opphører. OTP foreslås endret til å omfatte ansatte fra og med 13 års alder
  • nytt minstekrav til inntekt for medlemskap i pensjonsordningen, foreslås harmonisert med minstegrensen for rapportering til a-ordningen. Denne grensen er som hovedregel på 1 000 kroner, men 10 000 kroner for skattefrie organisasjoner mv.
  • det foreslås ikke å videreføre egne unntaksregler for sesongarbeidere.

– Endringene innebærer blant annet forenklinger og økt samsvar med annet pensjonsregelverk, herunder prinsippene i folketrygden. De forslåtte endringene over, er håndterbare for leverandørene, og vi støtter spesielt den foreslåtte harmoniseringen mot a-ordningen, sier Stefi Kierulf Prytz.

Ikrafttredelse

Endringene foreslås innført med virkning fra 1. januar 2023. Gjeldende regler for fradrag for 1 G og medlemskapskriterier er imidlertid valgfrie for arbeidsgivere. Arbeidsgivere som ønsker det, kan dermed starte prosessen med å endre sine ordninger med en gang.

Det er ikke foreslått egne overgangsregler, men regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en vurdering av eventuell midlertidig kompensasjon til arbeidsgivere før endringene trer i kraft.

– Finans Norges medlemmer – pensjonsleverandørene - har signalisert at den foreslåtte innføringen kan gjennomføres i tråd med det som er foreslått fra Regjeringen, gitt at det ikke innføres komplekse løsninger i pensjonsregelverket i forbindelse med eventuelle kompensasjonsmekanismer, sier Stefi Kierulf Prytz.

Pressemelding fra Finansdepartementet

Finans Norges høringssvar