Oljepengebruken må ned, Norge må omstille

Publisert

- Oljepengebruken må ned, Norge må omstille, skriver Idar Kreutzer, adm.dir, Finans Norge. Foto: Kilian Munch

Regjeringen legger i dag frem forslag til revidert nasjonalbudsjett. Hovedtallene viser fortsatt sterk økt oljepengebruk, men regjeringen anslår veksttakten i norsk økonomi til å ta seg kraftig opp gjennom dette året.

Oljepengebruken i revidert nasjonalbudsjett er anslått til 90 milliarder kroner mer enn i statsbudsjettet. Det gir en samlet bruk for 2021 på 403 milliarder, som utgjør 3,7 prosent av oljefondet og en budsjettimpuls på 0,6. Regjeringen anslår at veksten i norsk økonomi i 2021 skal ta seg kraftig opp. Bruttonasjonalproduktet som falt med 2,5 prosent i 2020, anslås til å stige med 3,7 for 2021 sett under ett. Det forutsetter at man får kontroll på pandemien gjennom vaksinering de kommende månedene.

– Vår vurdering er at det er har vært riktig å øke oljepengebruken kraftig gjennom dette året. Nå er det like viktig at man faser ut de kortsiktige økonomiske støttetiltakene og prioriterer vekstfremmende tiltak som bidrar til nye arbeidsplasser og grønn konkurransekraft i norsk økonomi, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Finansnæringen vil spille en sentral rolle i arbeidet med å få hjulene i gang i norsk økonomi igjen.

– Finansnæringen forvalter store verdier, som gitt de riktige rammebetingelsene, kan dreies mot grønn verdiskapning og flere arbeidsplasser i små og store bedrifter over hele Norge, sier Kreutzer.

Grønn konkurransekraft

Pandemien har synliggjort omstillingsbehovet i norsk økonomi, men også at Norge har et godt grunnlag for den omstillingen økonomien må gjennom.

– Pandemien har vist at norsk økonomi er robust. Norge er et av verdens mest digitaliserte land, vi er preget av korte avstander og tillit mellom folk og beslutningstagere, og vi har et høyt kompetansenivå. Dette er et meget godt grunnlag for den omstillingen vi må gjennom, påpeker Kreutzer.

Finans Norge peker på at det er viktig å igangsette store samfunnsøkonomiske infrastrukturprosjekter. Dette vil over tid styrke norsk konkurransekraft og gi verdifull aktivitet for næringslivet og arbeidstakerne. Liv- og pensjonsselskapene kan i denne sammenheng bidra med langsiktig eierskap og finansiering.

Nøkkelen for å hevde oss i den internasjonale konkurransen er å bygge kompetanse i verdensklasse.

– Målrettet kompetansebygging i samarbeid med næringslivet og ytterligere satsing på produktivitetsfremmende digitalisering, fremskynde viktige infrastrukturprosjekter og stimulere skalering av norske løsninger som kan finne markeder både nasjonalt og internasjonalt, stimulere innovasjon og koble kunnskap og næringsliv, vil være viktige elementer for å lykkes de kommende tiårene, påpeker Kreutzer.