Kapitalkrav for lån til eiendomsprosjekter

Publisert

​I saken om kapitalkrav for lån til eiendomsutviklingsprosjekter har Finansdepartementet gitt en vurdering av hvordan risikovekting av slike engasjementer skal praktiseres. Departementets konklusjon sammenfaller med de vurderinger som Finans Norge har fremmet.

I desember i fjor fastsatte Finanstilsynet et rundskriv med vurdering av hvilke typer engasjementer som skal regnes som høyrisiko etter det europeiske kapitalkravsregelverket for standardmetodebanker. Finans Norge og banknæringen har anført at Finanstilsynet har utvidet EU-bestemmelsene på dette området, noe som påvirket bankenes konkurransesituasjon og evne til å bidra med finansiering av eiendomsutvikling i Norge.

En hovedproblemstilling i saken har vært hvorvidt bindende forhåndssalg kan få betydning for risikoklassifiseringen av utlån til eiendomsutvikling. Etter Finansdepartementets vurdering skal prosjektet ikke kunne regnes som høyrisiko dersom det er inngått bindende avtaler som dekker mer enn halvparten av låneengasjementet.

– Finansdepartementets avklaring i denne saken er prinsipielt viktig både for norsk banknæring, men også for boligutviklingen. Kapitalkravsregelverket er et felleseuropeisk harmonisert regelverk, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. 

Departementet har lagt stor vekt på vurderinger fremlagt av Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) og praksis i andre EU-land. Det vises blant annet til uttalelser fra tyske og tsjekkiske myndigheter som synes å være i samsvar med Finansdepartementets tolkning av regelverket.

– Departementets konklusjon sammenfaller med de vurderinger som Finans Norge har fremmet i denne saken, sier Johansen.

Les departementets brev

Les saken i Finansavisen