Invitasjon til å teste klimarisiko-verktøy

Publisert

Norske finansforetak er invitert av norske myndigheter til å teste et verktøy for å vurdere klimarisiko i investeringsporteføljer.

Verktøyet Paris Agreement Capital Transition Assessment (PACTA) er utviklet av 2° Investing Initiative. Verktøyet kan gjøre det lettere for finansforetak å vurdere i hvilken grad porteføljer er eksponert mot klimarisiko. Deltagelse i testen er gratis og deltagerne sikres anonymitet.

Finanstilsynet forventer at finansforetakene i sine risikostyringssystemer dekker alle vesentlige risikoer, herunder risikoer knyttet til effekten av klimaendringer og overgang til et lavutslippssamfunn. Finanstilsynet er positiv til at finansforetakene tester ut PACTA-verktøyet.

Mer informasjon på Klima- og miljødepartementets nettsider