Høyere motsyklisk kapitalbuffer for banker

Publisert

Høyere motsyklisk kapitalbuffer for banker

Etter råd fra Norges Bank satt Finansdepartementet i mars i fjor ned motsyklisk kapitalbufferkrav fra 2,5 til 1 prosent for å motvirke at en strammere utlånspraksis i bankene forsterket nedgangen i økonomien som følge av pandemien. Norges Bank vurderer nå at norske banker er godt rustet til å oppfylle økt krav til motsyklisk kapitalbuffer og samtidig opprettholde kredittilbudet.

Norges Bank ser for seg at bufferen på noe sikt skal tilbake til 2,5 prosent. Slik sentralbanken nå vurderer den økonomiske utviklingen og utsiktene til tap og utlånskapasitet i bankene, vil det gis råd om ytterligere økning i bufferkravet i løpet av 2021.

– En rask reduksjon i motsyklisk kapitalbufferkrav tidlig i kriseforløpet var et viktig grep for å bevare bankenes kredittpraksis. Et gradvis høyere bufferkrav tilsier at det ikke er behov for ytterligere skjerpelser i bankenes kapitalkrav, slik som gjennom IRB-rundskrivet, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Høyere styringsrente

Norges Bank skriver i siste Pengepolitisk rapport at aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg opp etter det kraftige fallet i fjor vår. Myndighetene har startet en gradvis gjenåpning av samfunnet, og arbeidsledigheten har falt. Videre lettelser i smitteverntiltakene vil bidra til at forholdene i økonomien blir mer normale, noe som tilsier at det vil være riktig å heve styringsrenten fra dagens nivå.

I rapporten peker sentralbanken på at husholdningene har spart mye gjennom en lang periode med begrensede forbruksmuligheter. Det gir rom for en sterk vekst i forbruket.

Korttransaksjonsdata indikerer at husholdningenes konsum har tatt seg mye opp den siste tiden. Investeringsplanene til bedriftene i Regionalt nettverk indikerer at fastlandsinvesteringene det neste året blir høyere enn anslått. Videre løftes det frem at petroleumsinvesteringene ser ut til å bli noe høyere fremover enn tidligere ventet.

– En svært ekspansiv penge- og finanspolitikk, kombinert med en solid norsk finansnæring, har dempet fallet i norsk økonomi gjennom pandemien. Det er viktig at myndighetene sikrer stabile og forutsigbare rammevilkår for bankene i denne kritiske fasen på vei ut av krisen, sier Johansen.