Glad for støtte i viktig europeisk regelverkssak

Stefi Kierulf Prytz er direktør for liv og pensjon i Finans Norge . Foto: CF-Wesenberg.

Finans Norge er svært glad for at norske myndigheter har engasjert seg i arbeidet med revisjonen av det europeiske solvensregelverk for forsikring. Når næringen og myndighetene jobber sammen, kan vi få til viktige endringer, mener Finans Norge

finansmarkedsmeldingen fra regjeringen vises det til Europakommisjonens pågående arbeid med å revidere EUs soliditetsregelverk for forsikring, «Solvens II», og den europeiske forsikringstilsynsmyndigheten EIOPAs anbefaling om å endre hvordan renterisiko skal håndteres i beregningen av solvenskapitalkrav i lys av lave og potensielt negative renter.

Regjeringen peker på at EIOPAs anbefalinger er utformet med utgangspunkt i rentene i eurosonen, og ikke nødvendigvis er like godt tilpasset virksomhet i markeder med annen valuta.

– Finans Norge og en samlet europeisk forsikringsnæring har i en årrekke pekt på grunnleggende svakheter ved EIOPAs forslag, og viktigheten av at endringene som gjøres i Solvens II-regelverket på dette punktet blir faglig forsvarlig og tilpasset alle markeder, også de utenfor Eurosonen, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge.

Finans Norge mener at EIOPAs forslag bryter med grunnleggende økonomiske prinsipper i regelverket for øvrig, og er i tillegg mangelfullt utredet og overdrevent konservativt kalibrert. Som regjeringen påpeker, gjelder dette særlig land utenfor eurosonen slik som Norge.

– Dersom forslaget til EIOPA blir vedtatt slik det nå foreligger, vil det som regjeringen viser til, medføre betydelig høyere kapitalkrav for norske foretak med garanterte forpliktelser. Dette vil igjen påvirke selskapenes evne til å bidra i finansieringen av sentrale målsetninger, slik som omstillingen til et lavutslippssamfunn og bedringen av kapitaltilgangen til norsk og europeisk næringsliv.

– Vi er derfor svært fornøyde med at norske myndigheter har lyttet til næringen og nå arbeider for en løsning der vi får en mest mulig riktig håndtering av renterisiko i solvensregelverket, som også er bærekraftig og konsistent med grunnleggende prinsipper i regelverket, sier Kierulf Prytz.

Kommisjonen er i ferd med å konkludere på sentrale deler av regelverksforslagene som skal legges frem i sommer, og de neste ukene blir derfor avgjørende når det gjelder å overbevise Kommisjonen om viktigheten av å korrigere svakhetene ved EIOPAs forslag.

– Vi vil derfor oppfordre norske myndigheter til å fortsette sitt viktige arbeid mot Kommisjonen med uforminsket styrke i denne kritiske fasen av prosessen, understreker Kierulf Prytz.