Finans Norge om finansmarkedsmeldingen 2021

Publisert

Idar Kreutzer er administrerende direktør i Finans Norge. Foto: Kilian Munch

Årets finansmarkedsmelding gir en bred anerkjennelse av finansnæringens rolle. Les mer om innholdet i meldingen, og Finans Norges kommentarer.

Regjeringen la i dag frem finansmarkedsmeldingen for 2021. Dette er en årlig stortingsmelding om utviklingen i finansmarkedene. Regjeringen gir bred anerkjennelse til den jobben norsk finansnæring gjør.

Det pekes både på næringens bidrag til kapitaltilgang til et næringsliv i krise, gode og trygge digitale løsninger, og den helt sentrale rollen næringen spiller i å bidra til det grønne skiftet.

Regjeringen viser også til at finansnæringen har vist stor motstandsdyktighet og soliditet i møtet med de utfordringer pandemien har gitt.

Finansminister Jan Tore Sanner sier i en pressemelding at «Pandemien preger fortsatt utsiktene i norske og internasjonale finansmarkeder og det er betydelig usikkerhet om den videre utviklingen. Samtidig skjer det mye positivt i finanssektoren, særlig innen digitalisering og nye løsninger som kommer kundene til gode. Utviklingen av bærekraftig finans vil være et viktig bidrag til det grønne skiftet fremover».

– Vi setter pris på at næringen får anerkjennelse for det store arbeidet finansbedriftene i Norge gjør for forbrukerne og for å sikre verdiskapning i Norge, samt å være konstruktive bidragsytere både på den digitale utviklingen og i det grønne skiftet. Det er motiverende og sporer til videre innsats, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Pandemien

Pandemien gis en bred omtale i meldingen. Finansnæringens rolle i å avdempe de negative effektene av pandemien understrekes. Meldingen viser blant annet til at soliditeten i banksektoren er vesentlig styrket de siste årene, og dette har vært en styrke under pandemien.

Selv om utlånstapene i bankene økte mye i 2020, har tapsnivåene vært moderate. Det skyldes blant annet at næringene som er hardest rammet av pandemien, ikke er blant de største låntakerne. I tillegg har kraftige tiltak fra myndighetene begrenset tilbakeslaget i norsk økonomi.

Finansdepartementet er imidlertid opptatt av den høye gjeldsgraden i husholdningene. Høy gjeld i husholdningene og høye eiendomspriser er fortsatt de viktigste sårbarhetene i det norske finanssystemet.

Med høy gjeld er husholdningene mer utsatt ved boligprisfall, renteøkninger og inntektsbortfall. Dersom husholdningene må stramme inn, påvirkes inntjeningen i bedriftene, og bankene kan få økte tap. En slik utvikling kan forsterke tilbakeslag, påpekes det.

–  Finansnæringen deler regjeringens bekymring om utvikling i boligmarkedet og gjelden i husholdningene. Men dette er en sammensatt utfordring. Priser og gjeld stiger fordi etterspørselen er større enn tilbudet av riktige boliger, særlig i byene. Myndighetene og finansnæringen har begge viktige roller for å opprettholde en høy igangsettingstakt av nye boliger. Finansnæringen spiller en konstruktiv rolle for å sikre en bærekraftig utvikling i husholdningsgjelden fremover, påpeker Kreutzer.

Trygge forbrukere

Regjeringens arbeid med forbrukervern er en sentral del også av årets finansmarkedsmelding. Blant temaene som løftes frem, er bankbytte og konkurranse, regulering av forbrukslån, eiendomsmegling og utviklingen i pensjonsmarkedet. En problemstilling finansdepartementet vil følge opp er bankenes kontanttilbud.

– Regjeringen slår fast at det er blitt enklere for forbrukerne og bytte bank og forsikringsleverandør. Finans Norge jobber aktivt for å tilrettelegge at forbrukerne kan ta opplyste valg og dermed bidra til effektiv konkurranse i finansmarkedene. Det er vi alle tjent med, sier Idar Kreutzer.

Digitalisering

Finansministeren påpeker at det er god dialog mellom myndighetene og finansnæringen i Norge. Det legger til rette for en felles forståelse av utfordringer og for samarbeid om gode, digitale løsninger.

Det gode samarbeidsklimaet har vært særlig viktig i håndteringen av koronautbruddet. Meldingen understreker også at norsk finansnæring har vært tidlig ute med kostnadseffektive og brukervennlige digitale løsninger.

I meldingen henvises det også til at en del banktjenester nylig er åpnet for nye aktører gjennom nytt felleseuropeisk regelverk og at det er viktig at bankene gir nye aktører tilgang til nødvendig informasjon og funksjonalitet, slik at de kan tilby fungerende løsninger i markedet.

– Regjeringen vier det gode samarbeidet mellom offentlige aktører og finansnæringen (DSOP) stor plass i Finansmarkedsmeldingen og trekker frem de store effektivitetsgevinstene dette arbeidet har skapt for forbrukerne og samfunnet i stort.

Under denne samarbeidsparaplyen er det en lang rekke konkrete prosjekter å ta fatt i som ytterligere vil gi Norge gevinster i milliardklassen. Her er Norge et foregangsland. Men det krever også på mange områder at myndighetene må endre lover og regler som er laget for en analog verden, påpeker Kreutzer.

Bærekraftig finans og klimarisiko

Stortingsmeldingen peker på finansnæringen som helt sentral i arbeidet med grønn finans og bærekraftig omstilling.

EU har tatt en ledende rolle internasjonalt i å legge til rette for at finanssektoren blir en pådriver i omstillingen til en lavutslippsøkonomi.

– Finans Norge mener det er viktig og riktig av regjeringen å signalisere at de ønsker å delta aktivt i arbeidet i EU og internasjonalt. Det er avgjørende at Norge er med å bygge kunnskap om håndtering av klima- og miljørelatert risiko i finansmarkedene og analyser av klimarisiko i norske finansforetak. Identifisering av risiko og god selskapsrapportering er viktige elementer i dette, avslutter Kreutzer.