Endringer i bankenes rapporteringskrav utsettes til tredje kvartal

Publisert

I påvente av innføringen av EUs bankpakke i Norge, har Finanstilsynet bekreftet at endringer i bankenes rapporteringskrav utsettes. Nye rapporteringskrav vil tidligst inntre i løpet av tredje kvartal 2021

Finanstilsynet har bekreftet overfor Finans Norge at bankenes rapportering skal fortsatt bygge på CRD IV / CRR (v.2.10), og at rapporteringspakke v.3.0 vil bli utsatt inntil bankpakken er innført i norsk rett.

Ifølge Finanstilsynet vil implementering av v.3.0 tidligst skje i løpet av tredje kvartal 2021, men det kan også bli innført på et senere tidspunkt. Finanstilsynet vil informere bankene så snart de vet mer om  implementeringstidspunkt for bankpakken og nye rapporteringsversjoner.

Finansdepartementet varslet i mars at endringer i kapitalkravsforordningen for banker, som gjelder i EU fra 28. juni 2021, ikke vil tre i kraft i EØS-avtalen på samme tidspunkt. Departementet vil komme tilbake til når reglene vil bli tatt inn i avtalen og i satt i kraft i Norge.  

EUCLID

EBA arrangerer den 29. juni et webinar om prosjektet European Centralised Infrastructure of Data (EUCLID). Dette prosjektet omhandler videresendelse av samtlige foretaks CRD-rapportering til EBA.

Hittil har Finanstilsynet kun rapportert videre for de tre største bankene. Fra utgangen av 2020 skal Finanstilsynet rapportere videre for alle banker. Dette vil medføre strengere kvalitetssjekk for hva som rapporteres.

Finanstilsynet har inntil nå ikke stoppet innsendinger, til tross for feil. Foretakene må derfor i fremtiden forvente mer tilbakemeldinger og krav om retting av opplysninger. 

Nærmere informasjon om innhold, tidspunkt og registrering vil formidles til bankene når EBA har programmet klart.

Rapportering av næringsfordelte utlånstap

Vi er informert av Finanstilsynet at det planlegger å øke frekvensen på rapportering av næringsfordelte utlånstap (KRT-1131) fra årlig til kvartalsvis. Første referansedato for den kvartalsvise rapporteringen er foreslått satt til 30.06.2021. Frist for innrapportering av skjemaet vil være 45 dager etter kvartalets utløp.

Dersom bankene har innspill til økt frekvens for rapporteringen, herunder kommentarer vedrørende første referansedato, rapporteringsfrister eller annet, tar Finanstilsynet gjerne dette imot. Eventuelle innspill bes sendes på e-post til bankrapportering@finanstilsynet.no innen utgangen av 4. mai.

Integrert og harmonisert rapportering i EU

EBA lanserte 12.03.21 en høring om et diskusjonsnotat (PDF) om mulighetene til å på sikt innføre et integrert og harmonisert EU-system for rapportering for flere områder i tråd med mandatet i CRR art. 403c. Fristen for høringen er 11. juni, og EBA holder en workshop 4. mai.