Anmodning om fortgang i gjennomføringen av EUs bankpakke

Publisert

Finansdepartementet har i et brev til statsministeren i Liechtenstein anmodet om fortgang i behandling av bankpakken og nye OMF-regler i EØS-avtalen. Finans Norge støtter initiativet, og understreker viktigheten av raskest mulig innføring av nye EU-reguleringer på finansmarkedsområdet.

I brevet løfter Finansdepartementet frem at det for Norge haster at innføringen av bankpakken skjer så raskt som mulig i løpet av inneværende år. Den andre prioriterte saken gjelder innføring av nye OMF-regler senest innen juli 2022. Begge forholdene avhenger av at de to øvrige EØS-landene lsland og Liechtenstein løfter sine konstitusjonelle forbehold.

– Vi er svært positive til dette initiativet fra norske myndigheter. Innføringen av EUs bankpakke og nye OMF-regler i Norge er viktig både for å sikre like konkurransevilkår i det norske markedet og  at norsk bankregulering er i tråd med det som gjelder i EU. Blant annet innførte EU i juni i fjor utvidet SMB-rabatt. Denne er fortsatt ikke gjeldende for norske finansforetak, men vil komme på plass så snart bankpakken er innført i norsk rett, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Ikrafttredelse av bankpakken

Finansdepartementet løfter også frem at den reviderte kapitalkravsforordningen (CRR2) innbærer en rekke endringer for bankenes rapportering. Dersom nytt regulatorisk rammeverk ikke innføres innen overgangsfristen 28. juni, indikerer Finansdepartementet at norske institusjoner muligens ikke vil kunne bli inkludert i EBAs statistikk, stresstester og andre undersøkelser. Dette vil være  uheldig. Departementet skriver at bankpakken skal behandles i Stortinget innen utgangen av juni måned, og ønsker en løsning sammen med Liechtenstein som innebærer ikrafttredelse rundt årsskiftet.  

Nytt EU-direktiv for OMF

Det nye EU-direktivet for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) skal innføres i EU i juli 2022. Departementet poengterer i brevet viktigheten av at ny EU-regulering for OMF innlemmes i EØS-avtalen senest innen juli 2022. OMF er en svært viktig finansieringskilde for norske banker og kredittforetak, og det er svært viktig at Norge følger implementeringsplanen som er lagt i EU på dette området.

Her finner du brevet fra Finansdepartementet