Styrefullmakt utbytteutdeling for sparebanker – høringsuttalelse

Publisert

Finans Norge har i en høringsuttalelse til Finansdepartementet støttet et forslag til endringer i finansforetaksforskriften som gir styret i sparebanker og gjensidige forsikringsselskaper adgang til å beslutte utdeling av utbytte etter fullmakt fra generalforsamlingen.

Endringen innebærer at sparebanker vil underlegges samme regulering som banker som følger av aksjelovgivningen, og dette vil gi større fleksibilitet i en periode med utbytterestriksjoner. Finans Norge deler departementets og Finanstilsynets oppfatning om at det ikke er grunnlag til at adgangen til å benytte styrefullmakt for finansforetak skal reguleres forskjellig, avhengig av om foretaket er organisert som aksjeselskap eller ikke.

– Det er positivt at myndighetene raskt har tatt tak i denne problemstillingen, og er opptatt av sparebankenes rammevilkår. Finansdepartementet har prioritert å få til en løsning, og Finanstilsynet har på kort tid både utredet problemstillingen og fått det formelle på plass for at dette kan tre i kraft så fort som mulig, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Utbyttefordeling mellom eierklasser

Formålet med høringsforslaget er å sikre at regelverket for sparebanker gir samme muligheter til å dele ut utbytte som banker organisert som aksjeselskaper. I Finanstilsynets høringsnotat er det også tatt inn en henvisning til finansforetaksloven som omhandler likebehandling av eierklasser i sparebanker i forbindelse med utbytteutdeling. Dette er ikke en del av forslaget på høring, men gjelder forståelsen av sparebankenes fleksibilitet knyttet til selve utbyttefordelingen mellom eierklassene.

Ettersom dette berører grunnleggende spørsmål i sparebankreguleringen, har Finans Norge i høringsuttalelsen også gitt utfyllende kommentarer til lovforståelsen på dette området.