Standardbankenes risikovekting av næringseiendomslån bør lettes

Publisert

Svenske myndigheter har nylig besluttet å redusere kapitalkravet for næringseiendomslån innvilget av standardmetodebanker. Finans Norge har i et brev til Finansdepartementet anmodet om at samme endring gjennomføres i Norge.

I Sverige vil risikovekten for næringseiendomslån reduseres til 50 prosent, fra 100 prosent, forutsatt at belåningsgraden ikke er høyere enn 50 prosent. En slik endring vil gjelde for banker som benytter standardmetoden for beregning av kapitalkrav, typisk mindre banker. Etter Finans Norges forståelse kan tilsvarende endring i regelverket også gjennomføres i Norge, innenfor rammen av EU-regelverket, og vil dessuten da gjøre det norske kravet konsistent med dette regelsettets hovedbestemmelse for slike lån.

I følge en analyse utført i Norges Bank for kort tid tilbake, basert på norske tapsdata, ble det vurdert at en risikovekt på om lag 35 prosent for næringseiendomslån vil utgjøre et rimelig nivå. I dag er dette kravet på 100 prosent for standardmetodebankene.

– For det første bør tiltak som kan styrke samsvaret mellom faktisk risikotaking og kapitalkrav for standardmetodebankene generelt bli gjennomført, og norske myndigheter bør kartlegge dette handlingsrommet, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

– For det andre har standardmetodebankene blitt truffet av andre kapitalkravsskjerpelser som ikke skyldes økt risiko, men omhandler oppfølging og tilpasning til EU-regelverket, og det er viktig at norske myndigheter vurderer kapitalkrav helhetlig og balansert. For det tredje vil nylige endringer i EU-regelverket stille strengere krav til nasjonale myndigheter når en skal øke denne risikovekten utover hovedregelen på 50 prosent. Det sistnevnte utgjør bakgrunnen for svenske myndigheters endring, understreker Johansen.

– Samlet sett er det tungtveiende grunner for å tilpasse den norske bestemmelsen på dette området til EUs hovedregel, avslutter Johansen.

Les brevet Finans Norge sendte til Finansdepartementet.