Nytt nasjonalt forum for bærekraftig finans kan bli en realitet

Publisert

Regjeringen har signalisert at de vil imøtekomme næringslivets initiativ til et nytt tverrfaglig nasjonalt forum for bærekraftig finans. Det opplyste statssekretær Geir Olsen i Finansdepartementet i et webinar om klimarisiko og rapportering i samarbeid med Cicero.

EUs regelverk for bærekraftig finans, deriblant EUs klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftige aktiviteter vil få konsekvenser for norsk næringsliv langt utover finansnæringen. Det er derfor behov for god koordinering, både mellom relevante departementer på myndighetssiden, men også mellom myndighetene, finansnæringen, næringslivet og akademia.

Behov for nasjonal koordinering

I november 2020 sendte Finans Norge, i sammen med NHO og Rederiforbundet, et brev til Finansministeren der behovet for nasjonal koordinering av EUs arbeid med grønn finans ble vektlagt. I brevet ble det foreslått å opprette et nasjonalt forum for bærekraftig finans for å avdekke viktige nasjonale problemstillinger og sikre god koordinering av EUs regelverksprosesser.

– Vi har blant annet mottatt et konstruktivt forslag fra Finans Norge, NHO og Rederiforbundet om et tettere tverrfaglig samarbeid om bærekraftig finans som vi ønsker å imøtekomme, sa statssekretær Geir Olsen i sin introduksjon til webinaret.

Fredag 29. januar gjennomførte regjeringen, i samarbeid med Cicero, et webinar om klimarisiko og rapportering i norske selskaper. Webinaret tok opp temaer som klimarisiko og forskjellige scenarioer, TCFD-rapportering, dagens krav til selskapsrapportering og hva som skjer i EU på dette området.

– Det er veldig gledelig at Finansdepartementet ønsker å imøtekomme vårt forslag. God nasjonal koordinering og implementering er avgjørende for å akselerere omstillingen til et bærekraftig samfunn og bedre konkurransekraft for norske bedrifter i det grønne skiftet, sier Agathe Schjetlein, direktør for bærekraft i Finans Norge.  

Positivt bidrag fra finansnæringen

Det ble også fremhevet i webinaret det gode samarbeidet mellom myndighetene og finansnæringen på bærekraftsområdet. Ifølge regjeringen har mange av endringene til det bedre som har skjedd de siste årene har kommet som initiativ fra blant annet finansnæringen eller i dialog mellom myndigheter og næring. Videre har Finans Norges pådriverrolle ført til at Finanstilsynet har tatt en mer aktiv tilnærming til klimarisiko, ifølge Olsen

– Dette er et styringssignal som vi kommer til å følge videre opp i det fremtidige arbeidet med bærekraftig finans i Finans Norge. Vi stiller oss til disposisjon til deltakelse i en nasjonal arbeidsgruppe dersom det skulle bli aktuelt, sier Schjetlein.