Næringens arbeid med å legge til rette for egen pensjonskonto

Publisert

Lovregler om egen pensjonskonto trådte i kraft 1. januar i år, og fra og med 1. februar kan de ansatte gjøre valg for sin egen pensjonskonto. Man kan reservere seg mot samling av pensjon og fremskynde samling. I tillegg kan man velge pensjonsleverandør selv.

Hvis den ansatte ikke gjør et valg, samles pensjonen på egen pensjonskonto hos arbeidsgivers pensjonsleverandør. Bytter man arbeidsgiver, overføres oppspart pensjon til egen pensjonskonto hos ny arbeidsgivers pensjonsleverandør.

Næringen har utviklet infrastruktur som legger til rette for valg og som gjør at arbeidstaker kan være trygg på at oppspart pensjon ivaretas på en god måte, enten pensjonen skal samles på egen pensjonskonto hos bedriftens pensjonsleverandør eller hos en valgt pensjonsleverandør, eller dersom kunden reserverer seg mot samling.

Pensjonskontoregisteret

For å realisere lovendringene ved innføring egen pensjonskonto, har pensjonsselskapene utviklet en bransjefelles infrastruktur for å oppfylle de regulatoriske kravene til egen pensjonskonto på en robust og sikker måte. Dette er en sentral infrastruktur som alle som skal levere egen pensjonskonto har sluttet seg til. Infrastrukturen skal eies og driftes av Pensjonskontoregisteret AS som ble stiftet 14. august 2020, som igjen eies av 10 pensjonsleverandører.

Norsk Pensjon

Norsk Pensjon er det utviklet en løsning hvor de ansatte kan logge seg inn og reservere seg mot eller fremskynde samling av pensjonskapitalbevis på egen pensjonskonto. Her får de ansatte også en oversikt over hvilke priser som gjelder hos sin pensjonsleverandør. Hvis arbeidsgivers pensjonsleverandør skal forvalte pensjonskontoen, har man krav på å få de samme prisene som bedriften har forhandlet frem.

Bransjenorm informasjon

Næringen har laget en bransjenorm som gir anvisning på hvordan informasjonskrav i lov og forskrift skal forstås og anvendes i praksis. Bransjenormen klargjør blant annet hvem som har informasjonsansvaret og når informasjonen skal gis, der dette ikke fremgår klart av regelverket.

Bransjenorm for informasjon om egen pensjonskonto - vedtatt 28.01.2021

Bransjeavtale for innføring av egen pensjonskonto

Ved innføring av egen pensjonskonto er det antatt at anslagsvis 75 milliarder kroner i pensjonskapitalbevis skal overføres mellom pensjonsleverandørene til de ansattes egne pensjonskontoer. Vanligvis er flyttefristen en måned, men siden overføring av så store midler i løpet av kort tid kan påføre de ansatte unødig kursrisiko tid, har Finansdepartementet fastsatt at overføringen kan skje over lengre tid. Overføringen starter 1. mai 2021 og kan vare ut året om dette er nødvendig av hensyn til kundene. Næringen har utformet en bransjeavtale som fastsetter prinsipper for flyttingen, og denne skal også suppleres med en konkret flytteplan som skal fastsettes i april. Den enkelte ansatte vil da få vite i hvilket tidsrom pensjonsmidlene skal overføres til egen pensjonskonto. Tidsrommet vil vises i Norsk Pensjon.

I bransjeavtalen er det også fastsatt en felles frist for når pensjonsleverandørene skal sende brev til de ansatte om hvilke pensjonskapitalbevis den ansatte har og som vil bli samlet på den ansattes egen pensjonskonto

Bransjeavtale egen pensjonskonto del 1