Konstruktive vurderinger av Finansdepartementet om utdeling av utbytte

Publisert

Finansdepartementet har gitt en anbefaling om norsk oppfølging av den reviderte anbefalingen om utbytteutbetaling av Det europeiske systemrisikorådet (ESRB).

Departementet ber norske banker, etter en forsiktig vurdering og basert på ESRBs anbefaling, holde samlede utdelinger innenfor maksimalt 30 prosent av det samlede årsresultat for årene 2019 og 2020, frem til utgangen av tredje kvartal 2021.

Bakgrunnen for innføringen av utbytterestriksjoner er utfordringene i både realøkonomien og banknæringen i mange europeiske land som følge av koronapandemien. Norsk økonomi har klart seg vesentlig bedre enn i EU generelt, og i Norge antas at den økonomiske aktiviteten vil ta seg klart opp i løpet av 2021.

Samtidig er norske banker blant de best kapitaliserte i Europa, og har i motsetning til snittet av banker i EU fortsatt god lønnsomhet til tross for økning i bokførte tapsavsetninger. Norske banker har dessuten opprettholdt utlånsaktiviteten gjennom koronakrisen. I tillegg har norske banker en motsyklisk buffer på 1 prosent, mens de aller fleste land i Europa har redusert denne til 0 prosent, deriblant Sverige og Danmark.

– Av hensynet til kapitalmarkedet og bankenes finansiering er det viktig at myndighetenes ekstraordinære begrensninger på utbytteutbetalinger er midlertidige, og at vanlig praksis for selskapsstyring reetableres så raskt som mulig, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. 

Deler departementets syn

Finans Norge deler Finansdepartementets syn at både lønnsomheten og den gode kapitaliseringen i norske banker tilsier at det riktig med en mindre restriktiv linje enn den grensen foreslått av Finanstilsynet.

Det er også positivt at departementet har varslet en forskriftsendring for sparebanker som gjør at bankene i god tid kan treffe beslutninger om disponering av overskuddsmidler.

– Samlet sett er dette en konstruktiv løsning, og det er positivt at det legges opp til en normalisering etter 30. september, sier Johansen.

Les Finansdepartementets pressemelding her