Høringsuttalelse om fondsemisjon i sparebanker

Publisert

Finans Norge mener at det må være en hovedprioritet for myndighetene å sikre egenkapitalbevisets stilling, og at den velfungerende sparebankmodellen videreføres i Norge.

sparebankmodellen videreføres i Norge.  

Finans Norge har avgitt høringsuttalelse til Finansdepartementet om fondsemisjon i sparebanker med egenkapitalbevis. 

Høringsuttalelsen er gitt på bakgrunn av et forslag fra Finanstilsynet om endringer i reglene om fondsemisjon i sparebanker med egenkapitalbevis. Forslaget følger av ikrafttredelsen av EUs kapitalkravsregelverk (CRR/CRD IV) i norsk rett ved utgangen av 2019.

Finanstilsynets forslag innebærer at midler i utjevningsfondet ikke kan benyttes til fondsemisjon med mindre utjevningsfondet etter fondsemisjonen utgjør minimum 80 prosent av summen av utjevningsfondet, overkursfondet og den vedtektsfestede eierandelskapitalen.

Etter Finans Norges oppfatning vil Finanstilsynets forslag være så konservativt at det i praksis vil fungere som et forbud.  

I høringsuttalelsen legger Finans Norge frem en alternativ løsning som vil kunne sikre dagens velfungerende sparebankmodell med egenkapitalbevis, og bevare foretakenes fleksibilitet innenfor EU-regelverkets rammer.