Bankpakken — positivt at rammebetingelser for norske banker harmoniseres med EU

Publisert

EUs bankpakke innebærer viktige endringer av kapitalkravs- og krisehåndteringsregelverket. Forslaget til gjennomføring i Norge er i stor grad tro mot EU-regelverket − samtidig er det flere sentrale forhold som må avklares og utredes nærmere, skriver Finans Norge i en nylig avgitt høringsuttalelse.

Intensjonen med bankpakken er å tilstrebe en videre integrering av banknæringen i Europa gjennom ytterligere harmonisering av regelverk og tilsynspraksis. For finansnæringen er det viktig at implementering av sentrale rammebetingelser gjøres på en transparent og grundig måte som gir forutberegnelighet for foretakene og markedet.

− Det er avgjørende at norsk regelverksimplementering og tilsynspraksis harmoniseres på tvers av landegrenser for å unngå konkurransemessige ulemper for norske banker, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Krav til etterstillelse og tellende kapital

Finans Norge mener at det reviderte krisehåndteringsdirektivet (BRRD2) ikke gir rom for høyere krav til etterstillelse ved fastsettelse av krav til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL) enn det som kommer frem av takbestemmelsene i direktivet. Det bør også tydelig komme frem av norsk regelverk, slik det gjør av EU-regelverket, at kapital som benyttes til å oppfylle det kombinerte bufferkravet skal medregnes ved vurdering av krav til etterstillelse.

– For bankene og kapitalmarkedet er det viktig at myndighetene så raskt som mulig presiserer forslaget om krav til etterstillelse ved fastsettelse av MREL med hensyn til utstedernes planlegging og investorenes informasjonsbehov, sier Johansen.

Våre påpekninger samsvarer med konklusjonene trukket av blant annet de svenske og danske myndighetene, tilføyer Johansen.

Rammer for pilar 2-prosessen

Dagens praksis for fastsettelse av pilar 2-krav gir ikke tilstrekkelig forutsigbarhet, transparens og mulighet for kontradiksjon for foretakene. Vårt syn støttes av Finansdepartementets brev til Finanstilsynet av 08.12.2020 der det tydelig fremgår at det bør være mer transparens om fastsettelsen av pilar 2-krav.

Reglene i bankpakken gir videre ikke anledning til å opprettholde dagens praksis om at hele pilar 2-kravet skal oppfylles med ren kjernekapital, ei heller ilegge norske banker tilleggskrav til uvektet kjernekapitalandel på nivå med dagens buffer.

Forholdsmessighet

Ett av formålene med bankpakken er å gjøre regelverket mer forholdsmessig og bedre tilpasset foretakenes størrelse og kompleksitet. Finanstilsynets bruk av skjønn, som regelverket åpner for, vil få stor betydning for oppnåelsen av dette i Norge. Finans Norge mener at dette prinsippet også gjelder for krisehåndteringsregelverket, og omfanget av MREL-krav for små og ikke-komplekse banker bør begrenses.

– Vi legger til grunn at finansnæringen involveres i det videre arbeidet etter høringsfristens utløp. Det gjelder særlig de deler av bankpakken hvor det, etter vårt syn, ikke er foretatt en tilstrekkelig vurdering og konklusjon legger Johansen til.

Finans Norges høringsuttalelse om EUs bankpakke