Bransjenorm - Godtgjørelse av forsikringsmegler

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bransjenorm - Godtgjørelse av forsikringsmegler

Anbefaling fra Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) vedrørende forsikringsselskapers praksis for godtgjørelse til forsikringsmeglere i Norge.

  • Vedtatt av Bransjestyre sparing, liv og pensjon (BSLP) 09.12.2005.
  • Vedtatt av Bransjestyre risiko skade (BRS)  15.03.2006
1. Formål

Formålet med bransjenormen er å oppnå et bedre samsvar med prinsippet om at den som bestiller og benytter en tjeneste også bør betale for den.

Dette vil bidra til økt transparens i markedet, både i forsikringsmarkedet og i markedet for meglertjenester, og bedre mulighet for å kunne vurdere om tjenestenes kvalitet står i forhold til deres pris. Dette vil igjen stimulere til økt konkurranse i markedet. I tillegg legges forholdene til rette for en enklere kostnadskontroll og kostnadsfordeling i selskapene.

2. Bransjenormens anvendelsesområde

Bransjenormen anbefales benyttet av selskaper som leverer forsikringsprodukter i Norge, unntatt sjø- og energiforsikring.

3. Bransjenormens innhold

Et forsikringsselskap betaler ikke provisjon til en forsikringsmegler som godtgjørelse for at megleren har bistått en forsikringstaker med å inngå eller videreføre en forsikringsavtale med forsikringsselskapet.

Forsikringsselskapet tar betalt av kunden (forsikringstaker) for de tjenester som er lagt inn fra selskapets side i det produktet som forsikringsselskapet leverer til kunden (den forsikringsavtale som selskapet inngår med forsikringstakeren). Der kunden har valgt å benytte seg av en forsikringsmegler, omtales denne prisen som meglerassistert premie (MAP).

For de tjenester som forsikringsmegleren leverer, krever megleren godtgjørelse fra kunden.

Dette vil likevel ikke være til hinder for at det enkelte forsikringsselskap og den enkelte forsikringsmegler i tilknytning til et nærmere bestemt forsikringsforhold inngår en avtale om at megler skal avlaste selskapet for konkrete tjenester/funksjoner ut over det som megleren i alle fall må gjøre når han bistår kunden. For slike særskilt avtalte tjenester kan forsikringsselskapet betale en godtgjørelse til forsikringsmegleren. En slik avtale mellom forsikringsselskap og forsikringsmegler forutsetter at kunden informeres om arten og omfanget av arbeidet, samt om hvilken godtgjørelse som forsikringsmegleren mottar fra selskapet.