Relaterte artikler

Gå til hovedinnhold

Relaterte artikler

Flytting av livrenteforsikring og opplysningsplikt

Melding nr. 163/02 08.04.02 SR Ved flytting av livrenteforsikring plikter avgivende selskap å meddele mottakende selskap om hva som er samlet innbetalt premie for forsikringer frem til flyttetidspunktet.  Dersom livrenten allerede er i utbetalingsperioden når den flyttes, skal avgivende selskap oppgi hva som er innbetalt med fradrag av beløp som allerede er trukket fra ved...

Individuell pensjonsavtale etter skatteloven

Melding nr. 162/02 08.04.02 SR VEDTAK OM BEREGNINGSREGLER OG LIGNENDE Individuell pensjonsavtale etter skatteloven (samt kollektive foreningsforsikringer og premiebetalende forsikringer utgått av fra kollektive pensjonsforsikringer): Bruk av premiefond til dekning av uførepensjon    Forskriften til utfylling og gjennomføring m.v. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14, § 6-4...

Avrundingsregel ved beregning av skattepliktig del av livrenter

Melding nr. 161/02 08.04.02 SR I forskriften til utfylling og gjennomføring m.v. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14, § 5-41-3. Livrente, annet ledd, heter det:  ”(2) Årlig fradragsbeløp framkommer ved at summen av alle innbetalte premier, jf. § 5-41-2 k, divideres med det antall år som det er avtalt at livrenten skal løpe. Hvis forsikringen skal løpe etter at forsikrede...

Beregning av gjenlevende ektefelles rett etter skilsmisse

Melding nr. 160/02 08.04.02 SR Individuell pensjonsavtale etter skatteloven når det er ektefellepensjon/samboerpensjon tilknyttet: Beregning av gjenlevende ektefelles rett etter skilsmisse Etter skilsmisse har fraskilt ektefelle rett til fripoliseverdien av ektefellepensjonen dersom forsikrede dør. Tilsvarende gjelder for samboer der samboerforholdet er opphørt. Fripolisever...

Beregning av gjenlevende ektefelles rett til garantert alderspensjon etter skilsmisse

Melding nr. 159/02 08.04.02 SR Individuell pensjonsavtale etter skatteloven når det er ektefellepensjon tilknyttet: Beregning av gjenlevende ektefelles rett til garantert alderspensjon etter skilsmisse Etter skilsmisse har fraskilt ektefelle rett til fripoliseverdien av ektefellepensjonen samt fripoliseverdien av den garanterte alderspensjonen dersom forsikrede dør. Fripolis...

Fullmakt ved oppgjør av livsforsikring

På sitt møte 03.11.99 fikk Bransjeutvalg liv (nå Bransjestyre sparing, liv og pensjon) forelagt forslag til fullmakt ved oppgjør av livsforsikring, som de sluttet seg til som veiledende bransjenormer.

Bransjenorm - Godtgjørelse av forsikringsmegler

Anbefaling fra Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) vedrørende forsikringsselskapers praksis for godtgjørelse til forsikringsmeglere i Norge. Vedtatt av Bransjestyre sparing, liv og pensjon (BSLP) 09.12.2005. Vedtatt av Bransjestyre risiko skade (BRS)  15.03.2006 1. Formål Formålet med bransjenormen er å oppnå et bedre samsvar med prinsippet om at den som bestiller og...

Bransjenorm – Etterlevelse av avgjørelser fra klagenemndene ved Forsikringsklagekontoret (FKK)

Bransjenormen er rettet inn mot endrings- og forbedringstiltak i forsikringsselskapene og er et bidrag fra forsikringsnæringen for å oppnå økt etterlevelse av avgjørelser fra klagenemndene ved FKK. - Vedtatt av Bransjestyre risiko og skade (BRS) 04.06.2003. - Vedtatt av Bransjestyre sparing, liv og pensjon (BSLP) 16.06.2003.   1. Formål Formålet med bransjenormen er å oppnå ...