Livsforsikring og pensjon

Gå til hovedinnhold

Livsforsikring og pensjon

Egen pensjonskonto

Bransjenorm for informasjon om egen pensjonskonto - vedtatt 28.01.2021.

Bransjeavtale egen pensjonskonto del 1


Avkastningsprognoser

Avtale om avkastningsprognoser - revidert 01.03.2021

Avkastningsrapportering

Avtale om avkastningsrapportering

Ansvarsavklarende avtaler

Avtaler om risikoovergang finner du under skadeforsikring

Mal for informasjon når risikodekninger til innskuddspensjon tilbys separat av 17.02.2006

Avtaler om beregnet folketrygd

Avtale om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon (sist endret 23.01.2004)

Avtale om beregnet folketrygd i offentlig tjenestepensjon av 21.06.2019

Avtale om beregnet folketrygd i offentlig tjenestepensjon av 16.08.2013 - revidert 05.12.2013

Avtale om beregnet folketrygd i offentlig tjenestepensjon av 06.08.2010
- Vedlegg: Bransjeavtale for private ordninger av 14.06.2002 (med seneste endring 23.01.2004)

Flytting av kollektiv pensjon

Avtale om overføring av kollektiv pensjonsforsikring mellom pensjonsinnretninger (sist endret 01.09.2011)

Flytting av individuelle pensjonsforsikringer

Avtale om flytting av individuelle pensjonsforsikringer mellom pensjonsinnretninger (sist endret 10.12.2020)

Fripoliser

Bransjeavtale informasjon og rådgivning ved overgang til fripoliser med investeringsvalg (sist oppdatert 19.06.2015)

Anbefaling om opplysninger som skal fremkomme av kontoutskrifter for fripoliser av 27.01.2004

Anbefaling om informasjon til kunder ved sammenslåing av midler fra individuelle pensjonsordninger med fripoliser fra tjenestepensjonsordninger m.m. av 03.12.2010  

Forsikringsklagenemnda

Bransjenorm - Etterlevelse av avgjørelser fra forsikringsklagenemndene ved Finansklagenemnda

Livrente

Anbefaling om pant i livrenteforsikring av 06.09.2002

Forsikringssvindel

Retningslinjer for utredning av forsikringssvindel (2019)

Elektronisk rapportering og lønnsrapportering

Anbefaling om elektronisk rapportering av sparing, risiko og omkostninger fra en pensjonsleverandør 

Anbefaling om elektronisk rapportering av lønnsdata av 30.10.2009

Anbefaling for bruk av lønnsarter og beregning av pensjonsgrunnlag ved lønnsrapportering fra  a-ordningen

Barneforsikring

Nemnda for helsevurdering

Overenskomst om Nemnda for helsevurdering (sist endret 10.04.2012)

Avtale om veiledende honorarer og retningslinjer for legeundersøkelse og utlevering av helseopplysninger til forsikringsselskap – mellom Finans Norge og Den norske legeforening

Anbefalte fullmakter til bruk ved innhenting av helseopplysninger

  1. Erklæring og fullmakt ved søknad om forsikring
  2. Orientering om helseerklæringen
  3. Basisfullmakt liv
  4. Basisfullmakt skade
  5. Utvidet fullmakt 1 liv
  6. Utvidet fullmakt 1 skade
  7. Utvidet fullmakt 2 liv
  8. Utvidet fullmakt 2 skade