Om Finans Norges rolle

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Om Finans Norges rolle

Finans Norge er sentral i utvikling og forvaltning av betalingssystemene i Norge. Oppgavene omfatter bl.a. arbeid med offentligrettslige rammevilkår, næringsbestemt regelverk (interbankregler), utvikling og forvaltning av betalingssystemer samt oppfølging av leverandører (driftssteder). Finans Norge ivaretar også oppgavene til NICS Operatørkontor, som innehar konsesjonen for bankenes hovedavregningssystem.

Skal koordinere

Etter etableringen av FNO Servicekontor 28. desember 2010 er det FNO Servicekontor som gjennom avtaler og på annen måte skal koordinere de deler av bankenes virksomhet som etter beslutning skjer i felles regi, jfr. servicekontorets vedtekter § 1-2. Felles avtaler og regelverk for betalingsformidlingen og andre fellesordninger for banknæringen som er vedtatt før etableringen av servicekontoret som ledd i samarbeid mellom moderorganisasjonene FNH og Sparebankforeningen, videreføres i regi av FNO Servicekontor. 

Utgangspunktet i samarbeidet om felles bankinfrastruktur for systemer for betalingstjenester (transaksjoner over kundekonti) er at den enkelte bank selv er ansvarlig for ivaretakelse av de operasjonelle funksjoner som er nødvendig for å utføre sin del av den enkelte type betaling.

Operasjonelt samarbeid

For tjenester som krever et operasjonelt samarbeid (felles operasjonell infrastruktur - FOI) vil FNO Servicekontors oppgaver og ansvar normalt være nedfelt i det tjenestespesifikke regelverk. I vedtak om operasjonelt samarbeid vil det være gitt bestemmelser om innhold og avgrensning i samarbeidet, hvem som skal levere funksjonaliteten (eventuelt hvem som skal utpeke driftssted) og hvem som eventuelt skal inngå avtale med driftsstedet. Den enkelte bank inngår egen tjenesteavtale med driftstedet.

Når gjennomføring av en bestemt type betalingstjeneste ikke krever felles operasjonell infrastruktur (med unntak av NICS) vil servicekontorets rolle være begrenset til å fastsette regler og forpliktelser som skal gjelde mellom bankene for utførelse av den bestemte tjeneste.

Kundeavtaler

Arbeidet med å utvikle standardvilkår mellom bank og kunde skjer i regi av dedikerte fagutvalg. Slike standardvilkår som går under betegnelsen mønsteravtaler, har kun status som anbefalinger og er et tilbud til den enkelte bank. Slike mønsteravtaler er tilgjengelige for Finans Norges medlemmer.