Enklere bytte av bank

Gå til hovedinnhold

Enklere bytte av bank

Det er enkelt å bytte bank. Din nye bank kan hjelpe deg med dette.

Et alternativ til å bytte bank er å plukke tjenester fra flere banker – ut fra det som du har behov for. Vær klar over at noen banker kan ha fordelsprogrammer og totalkundevilkår som gjør det prismessig gunstigere å samle flest mulig tjenester i samme bank.

Flytting av innskudd og betalingstjenester

 1. Ta kontakt med den nye banken som du ønsker å bli kunde hos og opprett de kontoer og avtaler om betalingstjenester som du har behov for. Bruker du bankens internettsider følger du veiledningen der.

 2. Be din gamle bank overføre innestående beløp til kontoene i den nye banken og be den gamle banken avslutte de gamle kontoene. Har du betalingskort tilknyttet en konto, kan det være lurt å vente med å si opp kontoen til du har mottatt nytt betalingskort fra din nye bank.

 3. Har du inngått nettbankavtale med din nye bank, vil de e-fakturaer som du tidligere har registrert (akseptert) i din gamle nettbank normalt bli overført automatisk til din nye nettbank.

 4. Tidligere registrerte AvtaleGiro-fullmakter (faste betalingsoppdrag) må registreres på nytt i den nye banken. Du kan gjøre dette selv hvis du har nettbank i den nye banken eller be din nye bank om hjelp til dette.

 5. Betalingsoppdrag som er lagt på forfall hos din gamle bank, må legges inn på forfallsregisteret hos din nye bank dersom du sier opp kontoen før betalingen er gjennomført.

Du kan be din nye bank om å hjelpe deg til å gjennomføre alle trinn i bankbytteprosessen som er beskrevet over. Din nye bank vil på oppdrag fra deg også innhente nødvendige opplysninger om ditt kundeforhold hos din gamle bank. Skal den nye banken bistå benyttes bankenes skjema for bankbytte.

Dersom du ber om bistand fra din nye bank, vil opprettelse av ny konto, overføring av penger og avslutning av konto i gammel bank normalt være gjennomført innen tre dager. Du kan selvsagt be om at overføring av beløp eller avslutning av konto skjer på et senere tidspunkt.

Bistår ikke den nye banken deg med bytte av bank (innskudd og betalingstjenester) slik det fremgår av denne veiledningen kan du klage til Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo.

Flytting av lån

Du må først søke om lån i den nye banken. Den nye banken vil fortelle deg hva den krever av pantesikkerheter, om du må ha ny verditakst på boligen mv. Når lånet er innvilget i ny bank, skriver du under på de nye lånedokumentene (låneavtalen, pantedokumenter mv). Den nye banken vil deretter sørge for at lånene i den gamle banken blir innfridd/nedbetalt.

Hva du ellers bør tenke på ved bytte av bank

 • Du må informere arbeidsgiver og sosial-/trygdekontor om kontonummeret på din nye brukskonto. Er det også andre som du kan forvente innbetalinger fra (for eksempel kontofører for VPS-konto), må du underrette disse om det nye bankkontonummeret. Den nye bankforbindelsen kan hjelpe deg med dette.

 • Betalingskort skal ikke brukes etter avslutning av den konto som kortet er knyttet til. Betalingskortet skal innleveres til din gamle bank eller makuleres på den måte som din gamle bank anviser. Vær oppmerksom på at enkelte banker ikke avslutter kontoen før kortet er innlevert.

 • Arkivfunksjoner i nettbanken til din gamle bank forsvinner når nettbankavtalen avsluttes.

 • Dersom saldoen på konto i gammel bank er negativ, for eksempel fordi du har fått innvilget kreditt eller fordi du har overtrukket kontoen, vil kontoforholdet i din gamle bank ikke bli avsluttet uten at overtrekket dekkes inn.

 • Depositumskonto for husleie kan ikke flyttes uten samtykke fra utleier.

 • Konto som det er tatt utlegg eller pant i eller på annen måte er sperret, kan ikke flyttes så langt utlegget/panteretten/sperringen rekker.

 • Umyndig kontohaver må ha vergenes samtykke for å kunne bytte bank.

 • Hvis det er knyttet oppsigelsesfrister eller bindingstid til en konto, bør du vurdere å vente med å si opp denne til bindingstiden utløper. Ved å avbryte en slik avtale før tiden kan du bli påført kostnader fra gammel bank.

Sist oppdatert: 13.12.2010 GH