Ytelsesordninger

De totale forsikringsforpliktelsene for aktive ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger i privat sektor var pr. 31.12.2022 på 54 milliarder kroner. I tillegg var fripoliseforpliktelsene på 348 milliarder kroner, hvorav om lag 19 milliarder kroner var knyttet til fripoliser med investeringsvalg.

Figuren under viser utviklingen av forpliktelser knyttet til aktive ytelsesordninger og fripoliser de siste årene.

Fripoliseforpliktelsenes andel av de totale forsikringsforpliktelsene i privat kollektiv pensjonutgjør nå 41 prosent, mot 42 prosent i 2021 og 45 prosent i 2020. Figuren under viser hvordan denne utviklingen har vært de siste årene.

Det var ved utgangen av 2022 om lag 51 900 forsikrede i ytelsesbaserte ordninger, hvorav om lag 21 400 er medlem i ordninger med aktiv opptjening av alderspensjonsrettigheter. Figuren under viser hvordan dette har utviklet seg fra 2011.