Hybridpensjon

Det ble i 2022 innbetalt 2,3 milliarder kroner til alderspensjonsrettigheter etter tjenestepensjonsloven (hybridordningene). Dette er en økning på 11 prosent fra 2021.

Lov om tjenestepensjon trådte i kraft i 2014, og ga bedriftene i privat sektor et alternativ til de ytelsesbaserte og innskuddsbaserte tjenestepensjonsordningene. Hybridordningen har egenskaper både fra ytelsesordninger og fra innskuddsordninger, blant annet gjelder de samme maksimale innskuddssatsene som for innskuddspensjonsordninger og ordningens hovedregel gir livslang pensjonsytelse til både kvinner og menn. Det er pliktig innskudd fra første lønnskrone.

De første hybridordningene ble inngått i 2015, og ved utgangen av 2022 var i underkant av 56 000 arbeidstakere omfattet av slike tjenestepensjonsordninger. Forsikringsforpliktelsene for hybridordningene var ved utgangen av fjoråret på 9,3 milliarder kroner. Dette er en økning på 20 prosent fra året før.

Figuren under viser utviklingen i innbetalt premie til  hybridpensjon.